Sociālie pakalpojumi

Sociālā rehabilitācija

Izvēlētā organizācija: Ikšķiles novada pašvaldība

Īss apraksts:

Pēc iesnieguma saņemšanas no personas vai pilnvarotās personas par ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību institūcijā (pansionātā), pašvaldības sociālais dienests izvērtē personas individuālās vajadzības un nosaka aprūpes līmeni. Atbilstoši personas aprūpes līmenim un iespējai vai nespējai nodrošināt personas aprūpi mājās, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par atbilstošu ilgstošas sociālas aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu, attiecīgi organizējot lēmuma izpildi.

Saņēmēji:

Fiziska persona

Persona, kura vecuma vai invaliditātes dēļ nevar sevi aprūpēt.

Maksimālais termiņš (darba dienās): 10

Termiņš:

Pašvaldības sociālais dienests 10 darbdienu laikā izvērtē personas vajadzības un nosaka aprūpes līmeni, un nodrošina atbilstošu pakalpojumu.

PROCESA APRAKSTS

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pakalpojumu, Ikšķiles novada Sociālajā dienestā iesniedz:

 • iesniegumu,
 • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli,
 • papildus iesniegumam deklarē savus ienākumus un citus materiālos resursus iztikas līdzekļu deklarācijā, kuru pamatojoties uz iesniedzēja sniegto informāciju, sagatavo sociālais darbinieks,
 • psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai.

Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu vai iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv).

 

 

2. solis / Izvērtēšana

Sociālais dienests izvērtē personas vajadzības, nosaka aprūpes līmeni un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu. Lēmumu nosūta pa pastu.

 

 

3. solis / Pakalpojuma saņemšana

Ja pieņemts lēmums piešķirt pakalpojumu, pašvaldība slēdz līgumu ar klientu un sociālo pakalpojumu sniedzēju (pansionātu).

 
     

CITA INFORMĀCIJA

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Pašvaldības sociālā dienesta pieņemto lēmumu par piešķirto vai atteikto ilgstošas sociālas aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu persona var apstrīdēt pašvaldības domē. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu ģimene (persona) var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

-

Normatīvie akti

- Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (Saeima; likumi; 0; 01.01.2003)

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta
(Ministru kabinets; noteikumi; 275; 31.05.2003)

Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu (Ministru kabinets; noteikumi; 138; 05.04.2019)

Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā (Ministru kabinets; noteikumi; 578; 03.12.2019.)

SAISTĪTIE PAKALPOJUMI

OrganizācijaSaistītā pakalpojuma nosaukums
Ikšķiles novada pašvaldībaPašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti (Ikšķiles novada pašvaldība)
Latvijas Republikas Labklājības ministrijaIesnieguma statuss sociālo pakalpojumu saņemšanai, paziņojums par pieņemtajiem lēmumiem

E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei

Ikšķiles novada Sociālais dienests

Adrese: Daugavas prospekts 34, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās8.30-13.00; 14.00-19.00
Otrdienās8.30-12.00
Trešdienās8.30-12.00; 12.30-17.00
Ceturtdienās12.30-17.00
PiektdienāsNAV

E-pasts socialaisdienests@ikskile.lv

Telefons 65055459; 6862593 

Aprūpe mājās

Izvēlētā organizācija: Ikšķiles novada pašvaldība

UNIFICĒTAIS PAKALPOJUMS

Īss apraksts:

Pēc iesnieguma saņemšanas no personas vai pilnvarotās personas par aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, pašvaldības sociālais dienests izvērtē personas individuālās vajadzības un nosaka aprūpes līmeni. Atbilstoši personas aprūpes līmenim un iespējai vai nespējai nodrošināt personas aprūpi no ģimenes locekļu puses, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par atbilstošu aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu, attiecīgi organizējot lēmuma izpildi.

Saņēmēji:

Fiziska persona

Persona, kura vecuma vai invaliditātes dēļ nevar sevi aprūpēt.

Maksimālais termiņš (darba dienās): 10

Termiņš:

ašvaldības sociālais dienests 10 darbdienu laikā izvērtē personas vajadzības un nosaka aprūpes līmeni un nodrošina atbilstošu pakalpojumu.

PROCESA APRAKSTS

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pakalpojumu, Ikšķiles novada Sociālajā dienestā iesniedz:

 • iesniegumu,
 • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli,
 • papildus iesniegumam deklarē savus ienākumus un citus materiālos resursus iztikas līdzekļu deklarācijā, kuru pamatojoties uz iesniedzēja sniegto informāciju, sagatavo sociālais darbinieks.

Iesniedzējs deklarācijai pievieno izrakstu no katra atvērtā kredītiestādes (bankas) maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konta par pēdējo pilno triju kalendāra mēnešu ienākumiem un saņemtajiem maksājumiem pirms iesnieguma iesniegšanas.

Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu vai iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv).

2. solis / Pakalpojuma izvērtēšana

Sociālais dienests izvērtē personas vajadzības, nosaka aprūpes līmeni un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu. Lēmumu nosūta pa pastu.

3. solis / Pakalpojuma apmaksa

Izvērtējot aprūpes līmeņus, līdzmaksājums par aprūpes mājās pakalpojumu ir:
1.aprūpes līmenis – 5.00 euro mēnesī;

2.aprūpes līmenis – 10.00 euro mēnesī;

3.aprūpes līmenis – 15.00 euro mēnesī;

4.aprūpes līmenis – 20.00 euro mēnesī.

Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības atbrīvotas no līdzmaksājuma.
Samaksu par pakalpojumu var veikt Ikšķiles novada pašvaldības kasē un Klientu apkalpošanas centros skaidrā naudā vai ar norēķinu karti, vai veicot pārskaitījumu uz Ikšķiles novada pašvaldības norēķinu kontu.
Norēķinu rekvizīti:
Saņēmējs: Ikšķiles novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000013714
AS SEB banka, kods UNLALV2X
Konts: LV16UNLA0033300130005

4. solis / Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojuma piešķiršanas kritērijs – ienākumu līmenis:

 • vientuļai personai valstī noteiktās minimālās algas līmenī;
 • pārējiem 75% no valstī noteiktās minimālās algas.

Ja pieņemts lēmums piešķirt pakalpojumu, pašvaldība slēdz līgumu ar aprūpējamo personu. Aprūpējot klientu, pakalpojuma sniedzējs nodrošina klienta pamatvajadzību nodrošināšanu viņa dzīvesvietā.

CITA INFORMĀCIJA

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Pašvaldības sociālā dienesta pieņemto lēmumu par piešķirto vai atteikto aprūpes mājās pakalpojumu persona var apstrīdēt pašvaldības domē. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu ģimene (persona) var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

-

Normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (Saeima; likumi; 01.01.2003)

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta
(Ministru kabinets; noteikumi; 275; 31.05.2003)

Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu (Ministru kabinets; noteikumi; 138; 05.04.2019)

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2/2020 "Pašvaldības sociālie pakalpojumi Ikšķiles novada iedzīvotājiem" (Ikšķiles novada pašvaldības dome; saistošie noteikumi; 26.02.2020.)

Pakalpojuma klasifikācija

Pakalpojuma nozare:

Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi

SAISTĪTIE PAKALPOJUMI

Organizācija

 

Saistītā pakalpojuma nosaukums

 

Ikšķiles novada pašvaldība

Pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti (Ikšķiles novada pašvaldība)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

Invaliditātes apliecības izsniegšana

 

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijaInvaliditātes ekspertīze

 

E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei

Ikšķiles novada Sociālais dienests

E-pasts socialaisdienests@ikskile.lv

Telefons 65055459; 22027666

Ikšķiles valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Adrese: Daugavas prospekts 34, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052

Telefons 65068932; 66954861

Tīnūžu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Adrese: “Kraujas”, Tīnūži, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5015

Tālrunis: 65068952 vai 66954882

Ikšķiles novada pašvaldības kase

Adrese: Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052

Tālrunis: 65020892

Transporta pakalpojumi personām ar apgrūtinātu pārvietošanos

Izvēlētā organizācija: Ikšķiles novada pašvaldība

Īss apraksts:

Ikšķiles novada pašvaldība piešķir transporta pakalpojumus personai ar kustību traucējumiem, ja persona nevar nodrošināt transporta pakalpojumu; un personai, kura pārvietojas ratiņkrēslā.

Transporta pakalpojums tiek sniegts personai ar mērķi – nodrošināt nokļūšanu turp un/vai atpakaļ uz ārstniecības iestādēm, valsts un pašvaldības iestādēm, pasākumiem, kurus rīko pašvaldība īpašām sociālajām grupām.

Saņēmēji:

Fiziska persona

Maksimālais termiņš (darba dienās): 10

Termiņš:

Pašvaldības sociālais dienests 10 darbdienu laikā izvērtē un pieņem lēmumu par transporta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

PROCESA APRAKSTS

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Sociālajā dienestā iesniedzams brīvas formas iesniegums un ģimenes ārsta izziņa, kurā tiek norādīta transporta pakalpojuma nepieciešamība, un, ja persona pārvietojas riteņkrēslā – atzīme, ka var tikt pārvadāta atrodoties riteņkrēslā.

Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu vai iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv).

2. solis / Izvērtēšana

Sociālais dienests veic personas vajadzību izvērtējumu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu. Lēmumu nosūta pa pastu.

3. solis / Pakalpojuma saņemšana

Ja pieņemts lēmums piešķirt pakalpojumu, transporta pakalpojuma pieteikšanai jāsazinās ar Ikšķiles novada Sociālo dienestu pa tālruni, e-pastā vai klātienē.

 CITA INFORMĀCIJA

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Pašvaldības sociālā dienesta pieņemto lēmumu par piešķirto vai atteikto transporta pakalpojumu persona var apstrīdēt pašvaldības domē. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

Pakalpojums tiek piešķirts uz 6 (sešiem) mēnešiem un var izmantot ne vairāk kā 2 (divas) reizes viena kalendārā mēneša laikā.

Normatīvie akti

- Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2/2020 „Pašvaldības sociālie pakalpojumi Ikšķiles novada iedzīvotājiem” (Ikšķiles novada pašvaldības dome; saistošie noteikumi; 26.02.2020)

SAISTĪTIE PAKALPOJUMI

Organizācija

 

Saistītā pakalpojuma nosaukums

 

Ikšķiles novada pašvaldība

Pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti (Ikšķiles novada pašvaldība)

Ikšķiles novada pašvaldība

Trūcīgas vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršana (Ikšķiles novada pašvaldība)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu

Down ArrowUp ArrowLeft ArrowRight Arrow

 E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei

Ikšķiles novada Sociālais dienests

Adrese: Daugavas prospekts 34, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās8.30-13.00; 14.00-19.00
Otrdienās8.30-12.00
Trešdienās8.30-12.00; 12.30-17.00
Ceturtdienās12.30-17.00
PiektdienāsNAV

E-pasts socialaisdienests@ikskile.lv

Telefons 65055459; 6862593

Pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti

Izvēlētā organizācija: Ikšķiles novada pašvaldība

UNIFICĒTAIS PAKALPOJUMS

Īss apraksts:

Pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem nepieciešama palīdzība, ārpus mājas aktivitāšu veikšanā – lai nokļūtu vietā, kur mācās, strādā vai saņem pakalpojumus.

Saņēmēji:

Fiziska persona

Pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, un bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Maksimālais termiņš (darba dienās): 21

Termiņš:

Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

PROCESA APRAKSTS 

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pakalpojumu, Ikšķiles novada Sociālajā dienestā persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz:

 • iesniegumu;
 • komisijas atzinumu, ja šī informācija nav pieejama pašvaldību informācijas sistēmā;
 • institūcijas apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums (minēto apliecinājumu izsniegusi attiecīgā institūcija, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa (piemēram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas pasākumi bērniem));
 • darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā);
 • izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē (ja persona mācās);
 • dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu (ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas).

Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu vai iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv).

 

2. solis / Iesnieguma izskatīšana

Sociālais darbinieks pārbauda iesniegtos dokumentus un nosaka piešķiramā pakalpojuma apjomu konkrētu aktivitāšu veikšanai, izvērtējot pakalpojuma saņēmēja iesaisti pasākumos atbilstoši MK noteikumu Nr.942 1.pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

 

 

3. solis / Pakalpojuma saņemšana

1.Ikšķiles novada Sociālais dienests viena mēneša laikā no dienas, kad izvērtēšanai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
• lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, nosakot asistenta pakalpojuma apjomu un ilgumu;
• lēmumu par atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu.
2. Lēmumu iesniedzējam nosūta atbilstoši iesniegumā norādītajam saņemšanas veidam.
3. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas par asistenta pakalpojuma piešķiršanu slēdz līgumu ar asistenta pakalpojuma pieprasītāju un asistenta pakalpojuma sniedzēju. Līgums nosaka asistenta pakalpojuma sniegšanas apjomu, ilgumu, norēķinu un atskaišu iesniegšanas kārtību.

 

4. solis / Informācija

Asistenta pakalpojuma pieprasītājam ir pienākums triju darba dienu laikā informēt pašvaldības sociālo dienestu par:

 • personas dzīvesvietas maiņu,
 • personas ievietošanu stacionārā ārstniecības iestādē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā,
 • izmaiņām, kas ietekmē piešķirtā pakalpojuma saturu un ilgumu (izmaiņas apmeklējamo institūciju vai pasākumu sarakstā),
 • par citiem apstākļiem, kas varētu būt par pamatu izmaiņām asistenta pakalpojuma apjomā vai asistenta maiņai.
 

CITA INFORMĀCIJA

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Pašvaldības sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu attiecīgās pašvaldības domē.
Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atgādinājums

-

Brīdinājums

-

Normatīvie akti

Invaliditātes likums (Saeima; likumi; 01.01.2011)

Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā (Ministru kabinets; noteikumi; 942; 03.01.2013)

Pakalpojuma klasifikācija

Pakalpojuma nozare:

Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā

SAISTĪTIE PAKALPOJUMI

Organizācija

 

Saistītā pakalpojuma nosaukums

 

Ikšķiles novada pašvaldība

Aprūpe mājās (Ikšķiles novada pašvaldība)

Ikšķiles novada pašvaldība

Informācijas sniegšana par sabiedrības veselības veicināšanu

Ikšķiles novada pašvaldība

Sociālā rehabilitācija

Ikšķiles novada pašvaldība

Transporta pakalpojumi personām ar apgrūtinātu pārvietošanos

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Profesionālā rehabilitācija

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Sociālā rehabilitācija

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Ģimenes valsts pabalsts

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Invaliditātes pensija

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

Invaliditātes ekspertīze

E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei

Ikšķiles novada Sociālais dienests

Adrese: Daugavas prospekts 34, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās8.30-13.00; 14.00-19.00
Otrdienās8.30-12.00
Trešdienās8.30-12.00; 12.30-17.00
Ceturtdienās12.30-17.00
PiektdienāsNAV

E-pasts socialaisdienests@ikskile.lv

Telefons 65055459; 6862593 

Informācija vecākiem, kuri audzina bērnus ar invaliditāti