Atbalsts audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

Pašvaldības atbalsts audžuģimenei/specializētajai audžuģimenei

Izvēlētā organizācija: Ikšķiles novada pašvaldība

UNIFICĒTAIS PAKALPOJUMS

Īss apraksts:

Audžuģimenei ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pabalstu:

  • apģērba un mīkstā inventāra iegādei. Pabalsta kopējais apmērs gada laikā nepārsniedz summu 430 euro.
  • bērna uzturam par audžuģimenē uzņemta bērna aprūpi. Pašvaldības noteiktais pabalsts bērna uzturam audžuģimenē mēnesī ir - bērnam līdz 2 gadu vecumam 350 euro, bērnam no 2 gadu vecuma 260 euro.

Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.

Saņēmēji:

Fiziska persona

Audžuģimene

Termiņš:

Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma un visu pamatojuma dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

PROCESA APRAKSTS

1. solis / Pabalsta saņemšana

Sociālais dienests 5 darba dienu laikā pēc bāriņtiesas lēmuma saņemšanas sagatavo līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē. Pamatojoties uz noslēgto līgumu, Lēmumu par pabalsta piešķiršanu nosūta pa pastu.

Pabalsts katru mēnesi līdz 10.datumam tiek pārskaitīts uz audžuģimenes norādīto norēķinu kontu.

 

 CITA INFORMĀCIJA

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Pašvaldības sociālā dienesta pieņemto lēmumu par piešķirto vai atteikto pabalstu persona var apstrīdēt pašvaldības domē. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu ģimene (persona) var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

-

Normatīvie akti

Audžuģimenes noteikumi (Ministru kabinets; noteikumi; 354; 26.06.2018)

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.8/2011 „Par Ikšķiles novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm” (Ikšķiles novada pašvaldības dome; saistošie noteikumi; 23.02.2011.)

Pakalpojuma klasifikācija

Pakalpojuma nozare:

Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi

SAISTĪTIE PAKALPOJUMI

Organizācija

 

Saistītā pakalpojuma nosaukums

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei

Ikšķiles novada Sociālais dienests

Adrese: Daugavas prospekts 34, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās8.30-13.00; 14.00-19.00
Otrdienās8.30-12.00
Trešdienās8.30-12.00; 12.30-17.00
Ceturtdienās12.30-17.00
PiektdienāsNAV

E-pasts socialaisdienests@ikskile.lv

Telefons 65055459; 6862593

Pašvaldības atbalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam

Izvēlētā organizācija: Ikšķiles novada pašvaldība

UNIFICĒTAIS PAKALPOJUMS

Īss apraksts:

Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, sasniedzot pilngadību, ir tiesības pašvaldības, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, sociālajā dienestā saņemt:

  • Vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā - piešķir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā.
  • Vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – 820,05 euro.
  • Palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
  • Pabalstu ikmēneša izdevumiem bāreņiem - mācību iestāžu audzēkņiem, kuri sekmīgi apgūst izglītības programmu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru - piešķir 40% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Saņēmēji:

Fiziska persona

Pabalstu piešķir bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, sasniedzot pilngadību.

Termiņš:

Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma un visu pamatojuma dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

PROCESA APRAKSTS 

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pakalpojumu, Ikšķiles novada Sociālajā dienestā iesniedz:

  • iesniegumu (brīvā formā);
  • bāriņtiesas lēmumu par ārpus ģimenes aprūpes izbeigšanos sasniedzot pilngadību.

Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu vai iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv).

 

2. solis / Pakalpojuma saņemšana

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas nosūta pa pastu. Pabalstu pārskaita uz iesniegumā norādīto norēķinu kontu.

 

 CITA INFORMĀCIJA

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Pašvaldības sociālā dienesta pieņemto lēmumu par piešķirto vai atteikto pabalstu persona var apstrīdēt pašvaldības domē. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

-

Brīdinājums

Ikmēneša pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas. Par studiju pārtraukšanu pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt pašvaldību, kura izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem.

Normatīvie akti 

Bērnu tiesību aizsardzības likums (Saeima; 22.07.1998)

Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (Saeima; 01.01.2002.)

Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
(Ministru kabinets; 857; 18.11.2005)

- Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12/2019 „ Par Ikšķiles novada pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” (Ikšķiles novada pašvaldības dome; 28.08.2019)

Pakalpojuma klasifikācija

Pakalpojuma nozare:

Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi

SAISTĪTIE PAKALPOJUMI

 

Organizācija

 

Saistītā pakalpojuma nosaukums

 

Ikšķiles novada pašvaldība

Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai (Ikšķiles novada pašvaldība)

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Konsultāciju sniegšana par uzturlīdzekļu saņemšanas iespējām

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Apgādnieka zaudējuma pensija

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Ģimenes valsts pabalsts

Down ArrowUp ArrowLeft ArrowRight ArrowPaslēpt

E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei

Ikšķiles novada Sociālais dienests

Adrese: Daugavas prospekts 34, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās8.30-13.00; 14.00-19.00
Otrdienās8.30-12.00
Trešdienās8.30-12.00; 12.30-17.00
Ceturtdienās12.30-17.00
PiektdienāsNAV

E-pasts socialaisdienests@ikskile.lv

Telefons 65055459; 6862593