Sociālā palīdzība

Pakalpojuma veidsSociālā palīdzība
Ko ietver šis pakalpojums?

Ikšķiles novadā persona (ģimene) atzīstama par trūcīgu saskaņā ar 2010.gada 30.marta MK noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu", kas nosaka, ka ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128.06 euro un ja tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.25/2012 "Grozījums Ikšķiles novada domes 26.02.2014. saistošajos noteikumos Nr. 54/2013 „Par Ikšķiles novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” minētos īpašumus; tā nav noslēgusi uztura līgumu, tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā; personai jābūt reģistrētai Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbniekam, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta otrajā daļā minētos gadījumus.

Ikšķiles novadā persona atzīstama par maznodrošinātu saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības 2014.gada 26.februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 54/2013 „Par Ikšķiles novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem", kas nosaka, ka persona atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 240 euro, tai nepieder materiālie resursi, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, izpratnē.

 

Sociālās palīdzības pabalstu veidi:

  1. pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI);
  2. mājokļa pabalsts;
  3. pabalsts veselības aprūpei;
  4. pabalsts ģimenēm ar bērniem;
  5. pabalsts no ieslodzījuma vietā atbrīvotām personām.
Kas man jādara, lai varētu saņemt šo pakalpojumu?Jāvēršas Sociālajā dienestā un jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai identifikācijas karti) un jāiesniedz:
Kādi dokumenti man nepieciešami, lai saņemtu pakalpojumu?Ja ģimenē ir strādājošas personas, izziņa no darba vietas par ienākumiem pēdējo trīs mēnešu laikā (pēc nodokļu nomaksas)