Sociālā rehabilitācija

Izvēlētā organizācija: Ikšķiles novada pašvaldība

Īss apraksts:

Pēc iesnieguma saņemšanas no personas vai pilnvarotās personas par ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību institūcijā (pansionātā), pašvaldības sociālais dienests izvērtē personas individuālās vajadzības un nosaka aprūpes līmeni. Atbilstoši personas aprūpes līmenim un iespējai vai nespējai nodrošināt personas aprūpi mājās, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par atbilstošu ilgstošas sociālas aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu, attiecīgi organizējot lēmuma izpildi.

Saņēmēji:

Fiziska persona

Persona, kura vecuma vai invaliditātes dēļ nevar sevi aprūpēt.

Maksimālais termiņš (darba dienās): 10

Termiņš:

Pašvaldības sociālais dienests 10 darbdienu laikā izvērtē personas vajadzības un nosaka aprūpes līmeni, un nodrošina atbilstošu pakalpojumu.

PROCESA APRAKSTS

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pakalpojumu, Ikšķiles novada Sociālajā dienestā iesniedz:

  • iesniegumu,
  • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli,
  • papildus iesniegumam deklarē savus ienākumus un citus materiālos resursus iztikas līdzekļu deklarācijā, kuru pamatojoties uz iesniedzēja sniegto informāciju, sagatavo sociālais darbinieks,
  • psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai.

Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu vai iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv).

 

 

2. solis / Izvērtēšana

Sociālais dienests izvērtē personas vajadzības, nosaka aprūpes līmeni un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu. Lēmumu nosūta pa pastu.

 

 

3. solis / Pakalpojuma saņemšana

Ja pieņemts lēmums piešķirt pakalpojumu, pašvaldība slēdz līgumu ar klientu un sociālo pakalpojumu sniedzēju (pansionātu).

 
     

CITA INFORMĀCIJA

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Pašvaldības sociālā dienesta pieņemto lēmumu par piešķirto vai atteikto ilgstošas sociālas aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu persona var apstrīdēt pašvaldības domē. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu ģimene (persona) var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

-

Normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (Saeima; likumi; 0; 01.01.2003)

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta
(Ministru kabinets; noteikumi; 275; 31.05.2003)

Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu (Ministru kabinets; noteikumi; 138; 05.04.2019)

Pašvaldības sociālie pakalpojumi Ikšķiles novada iedzīvotājiem. Saistošie noteikumi Nr. 2/2020 (spēkā no 26.02.2020.)

SAISTĪTIE PAKALPOJUMI

ORGANIZĀCIJASAISTĪTĀ PAKALPOJUMA NOSAUKUMS
Ikšķiles novada pašvaldībaPašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti (Ikšķiles novada pašvaldība)
Latvijas Republikas Labklājības ministrijaIesnieguma statuss sociālo pakalpojumu saņemšanai, paziņojums par pieņemtajiem lēmumiem

E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei

Ikšķiles novada Sociālais dienests

Adrese: Daugavas prospekts 34, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās8.30-13.00; 14.00-19.00
Otrdienās8.30-12.00
Trešdienās8.30-12.00; 12.30-17.00
Ceturtdienās12.30-17.00
PiektdienāsNAV

E-pasts socialaisdienests@ikskile.lv

Telefons 65055459; 6862593