Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Izvēlētā organizācija: Ikšķiles novada pašvaldība

Īss apraksts:

Daudzbērnu ģimene var saņemt pabalstu ēdināšanas pakalpojuma maksas segšanai izglītības iestādēs.

Pabalsta apmērs:

- 35 euro mēnesī par katru bērnu, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi;

- 15 euro mēnesī par katru bērnu, kurš apmeklē pamatizglītības vai vidējās izglītības iestādi.

Saņēmēji:

Fiziska persona

Daudzbērnu ģimene

Termiņš:

Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma un visu pamatojuma dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

PROCESA APRAKSTS 

1. solis / Pabalsta pieprasīšana

Lai saņemtu pakalpojumu, Ikšķiles novada Sociālajā dienestā iesniedz:

  • iesniegumu par ģimenes atzīšanu par atbilstošu daudzbērnu ģimenes statusam;
  • izziņu, kas apliecina, ka izglītības iestādē, kuru apmeklē katrs daudzbērnu ģimenes bērns, netiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana. Izziņa bērna pārstāvim nav jāiesniedz, ja daudzbērnu ģimenes bērns apmeklē pašvaldības dibinātu izglītības iestādi;
  • uzrāda bāriņtiesas lēmumu, ja ģimenē ir ievietoti audžubērni vai aizbildnībā esošie bērni, kā arī adoptētāju aprūpē un uzraudzībā nodoti bērni.

Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu vai iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv).
Par daudzbērnu ģimeni tiek uzskatīti:

  • laulātie un viņu aprūpē esoši trīs un vairāk bērni (persona līdz 24 gadu vecumam, ja iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību), tai skaitā, audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esošie bērni, kā arī adoptētāju aprūpē un uzraudzībā nodoti bērni, kas ir deklarēti Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un dzīvo vienā mājsaimniecībā;
  • persona – vecāks, kura aprūpē ir trīs un vairāk bioloģiskie, audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esošie bērni, kā arī adoptētāja aprūpē un uzraudzībā nodoti bērni (persona līdz 24 gadu vecumam, ja iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību), kas ir deklarēti Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un dzīvo vienā mājsaimniecībā.
 

2. solis / Pabalsta saņemšana

Sociālais dienests viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par ģimenes atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam vai pieņem lēmumu par neatbilstību daudzbērnu ģimenes statusam, par ko informē bērna pārstāvi.

Lēmumu nosūta (izsniedz) bērna pārstāvim ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc tā pieņemšanas.

Pabalstu ēdināšanas izmaksu segšanai daudzbērnu ģimenēm pārskaita uz bērna pārstāvja iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu.

 

CITA INFORMĀCIJA

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Pašvaldības sociālā dienesta pieņemto lēmumu par piešķirto vai atteikto pabalstu persona var apstrīdēt pašvaldības domē. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu ģimene (persona) var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

Pabalsts tiek piešķirts, ja attiecīgajā pirmsskolas/pamatizglītības vai vidējās izglītības iestādē netiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana.

Brīdinājums

Bērna pārstāvim ir pienākums 10 darba dienu laikā rakstveidā informēt Sociālo dienestu, ja daudzbērnu ģimenes statuss atbilstoši noteikumiem uz ģimeni turpmāk nav attiecināms.

Normatīvie akti

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.17/2017 „Par pabalstu daudzbērnu ģimenēm ēdināšanas pakalpojuma maksas segšanai izglītības iestādēs” (Ikšķiles novada pašvaldības dome; saistošie noteikumi; 29.11.2017.)


E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei

Ikšķiles novada Sociālais dienests

Adrese: Daugavas prospekts 34, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās8.30-13.00; 14.00-19.00
Otrdienās8.30-12.00
Trešdienās8.30-12.00; 12.30-17.00
Ceturtdienās12.30-17.00
PiektdienāsNAV

E-pasts socialaisdienests@ikskile.lv

Telefons 65055459; 6862593