Aprūpe mājās

Izvēlētā organizācija: Ikšķiles novada pašvaldība

UNIFICĒTAIS PAKALPOJUMS

Īss apraksts:

Pēc iesnieguma saņemšanas no personas vai pilnvarotās personas par aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, pašvaldības sociālais dienests izvērtē personas individuālās vajadzības un nosaka aprūpes līmeni. Atbilstoši personas aprūpes līmenim un iespējai vai nespējai nodrošināt personas aprūpi no ģimenes locekļu puses, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par atbilstošu aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu, attiecīgi organizējot lēmuma izpildi.

Saņēmēji:

Fiziska persona

Persona, kura vecuma vai invaliditātes dēļ nevar sevi aprūpēt.

Maksimālais termiņš (darba dienās): 10

Termiņš:

ašvaldības sociālais dienests 10 darbdienu laikā izvērtē personas vajadzības un nosaka aprūpes līmeni un nodrošina atbilstošu pakalpojumu.

PROCESA APRAKSTS

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pakalpojumu, Ikšķiles novada Sociālajā dienestā iesniedz:

  • iesniegumu,
  • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli,
  • papildus iesniegumam deklarē savus ienākumus un citus materiālos resursus iztikas līdzekļu deklarācijā, kuru pamatojoties uz iesniedzēja sniegto informāciju, sagatavo sociālais darbinieks.

Iesniedzējs deklarācijai pievieno izrakstu no katra atvērtā kredītiestādes (bankas) maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konta par pēdējo pilno triju kalendāra mēnešu ienākumiem un saņemtajiem maksājumiem pirms iesnieguma iesniegšanas.

Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu vai iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv).

2. solis / Pakalpojuma izvērtēšana

Sociālais dienests izvērtē personas vajadzības, nosaka aprūpes līmeni un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu. Lēmumu nosūta pa pastu.

3. solis / Pakalpojuma apmaksa

Izvērtējot aprūpes līmeņus, līdzmaksājums par aprūpes mājās pakalpojumu ir:
1.aprūpes līmenis – 5.00 euro mēnesī;

2.aprūpes līmenis – 10.00 euro mēnesī;

3.aprūpes līmenis – 15.00 euro mēnesī;

4.aprūpes līmenis – 20.00 euro mēnesī.

Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības atbrīvotas no līdzmaksājuma.
Samaksu par pakalpojumu var veikt Ikšķiles novada pašvaldības kasē un Klientu apkalpošanas centros skaidrā naudā vai ar norēķinu karti, vai veicot pārskaitījumu uz Ikšķiles novada pašvaldības norēķinu kontu.
Norēķinu rekvizīti:
Saņēmējs: Ikšķiles novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000013714
AS SEB banka, kods UNLALV2X
Konts: LV16UNLA0033300130005

4. solis / Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojuma piešķiršanas kritērijs – ienākumu līmenis:

  • vientuļai personai valstī noteiktās minimālās algas līmenī;
  • pārējiem 75% no valstī noteiktās minimālās algas.

Ja pieņemts lēmums piešķirt pakalpojumu, pašvaldība slēdz līgumu ar aprūpējamo personu. Aprūpējot klientu, pakalpojuma sniedzējs nodrošina klienta pamatvajadzību nodrošināšanu viņa dzīvesvietā.

CITA INFORMĀCIJA

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Pašvaldības sociālā dienesta pieņemto lēmumu par piešķirto vai atteikto aprūpes mājās pakalpojumu persona var apstrīdēt pašvaldības domē. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu ģimene (persona) var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

-

Normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (Saeima; likumi; 01.01.2003)

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta
(Ministru kabinets; noteikumi; 275; 31.05.2003)

Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu (Ministru kabinets; noteikumi; 138; 05.04.2019)

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2/2020 "Pašvaldības sociālie pakalpojumi Ikšķiles novada iedzīvotājiem" (Ikšķiles novada pašvaldības dome; saistošie noteikumi; 26.02.2020.)

Pakalpojuma klasifikācija

Pakalpojuma nozare:

Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi

SAISTĪTIE PAKALPOJUMI

ORGANIZĀCIJA

 

SAISTĪTĀ PAKALPOJUMA NOSAUKUMS

 

Ikšķiles novada pašvaldība

Pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti (Ikšķiles novada pašvaldība)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

Invaliditātes apliecības izsniegšana

 

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijaInvaliditātes ekspertīze

 

E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei

Ikšķiles novada Sociālais dienests

E-pasts socialaisdienests@ikskile.lv

Telefons 65055459; 22027666

Ikšķiles valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Adrese: Daugavas prospekts 34, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052

Telefons 65068932; 66954861

Tīnūžu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Adrese: “Kraujas”, Tīnūži, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5015

Tālrunis: 65068952 vai 66954882

Ikšķiles novada pašvaldības kase

Adrese: Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052

Tālrunis: 65020892