Pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšana privātā bērnudārza apmeklēšanai

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt Ikšķiles novada pašvaldības līdzfinansējumu par katru Ikšķiles novadā deklarētu bērnu (sākot no pusotra gada vecuma), kurš reģistrēts rindā uz Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, bet pašvaldība nevar nodrošināt ar vietu kādā no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. Atbalsts ir paredzēts norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā izglītības iestādē, ar kuru bērna likumīgais pārstāvis ir noslēdzis līgumu par izglītības pakalpojuma sniegšanu un kura ir reģistrējusi bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Privātai pirmsskolas izglītības iestādei ir pienākums noslēgt līgumu ar pašvaldību par atbalsta piešķiršanu ne vēlāk, kā bērns sāk apmeklēt PPII.

Atbalsta apmērs par vienu bērnu tiek noteikts katra gada janvārī un publicēts pašvaldības interneta vietnē www.ikskile.lv. 2018.gadā noteiktais atbalsts ir 248,79 EUR/mēnesī no 1,6-4.gadu vecumam un 180,51 EUR/mēnesī vecumā no 5.-6.gadiem. Atbalsts tiek pārskaitīts uz privātās izglītības iestādes bankas kontu.

Atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības iestādi. Šādā gadījumā atbalstu aprēķina proporcionāli privātās izglītības iestādes apmeklējuma dienu skaitam. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina tikai ģimenes ārsta izsniegta izziņa.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Līgums ar privāto pirmsskolas izglītības iestādi, kuru slēdz bērna likumiskais pārstāvis un privātā pirmsskolas izglītības iestāde;
  • Līgums ar privāto pirmsskolas izglītības iestādi, kuru slēdz pašvaldība un privātā izglītības iestāde; 
  • privātā pirmsskolas izglītības iestāde katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz pašvaldībai visus nepieciešamos dokumentus par iepriekšējo mēnesi atbalsta saņemšanai. 

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas


Darba laiks

Pirmdienās:     8.30 – 13.00; 14.00 – 19.00
Otrdienās:       8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00
Trešdienās:      8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00
Ceturtdienās:   8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00
Piektdienās:     8.30 – 15.00


Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

2015.gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.709 ” Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”                  
Saistošie noteikumi Nr.7/2016

Par vienam izglītojamajam nepieciešamo vidējo izmaksu noteikšanu pirmsskolas izglītības programmā Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēs un kārtību, kādā pašvaldība nodrošina pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanu privātām izglītības iestādēm