Izziņas par deklarēto dzīvesvietu saņemšana

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums nodrošina personai iespēju saņemt izziņu par savu vai savu nepilngadīgo bērnu deklarēto dzīvesvietu Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā.

Fiziskās un juridiskās personas var saņemt izziņu par citas personas dzīvesvietu uz motivēta iesnieguma pamata, pievienojot pamatojumu apliecinošus dokumentus un norādot tiesisku ziņu izmantošanas mērķi.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība);

Termiņš

Uzreiz


Pakalpojuma maksa

2,50 EUR

Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja minēto informāciju pieprasa:

  • politiski represētā persona;
  • nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
  • persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
  • aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas:

  • persona ar invaliditāti;
  • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
  • persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
  • persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
  • trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.

Ja pašvaldības vai tās izveidotas iestādes rīcībā nav ziņu par personas piederību minētajam statusam, persona uzrāda apliecību vai iesniedz iestādē dokumentu, kas apliecina attiecīgo statusu. Pirms informācijas saņemšanas no reģistra persona veic valsts nodevas maksājumu pašvaldības budžetā.


Kontaktinformācija

Dzidra Ozoliņa, klientu apkalpošanas speciāliste

Peldu iela 22, Ikšķile, tālr.: 65020896, e-pasts: liene.ozolina@ikskile.lv

Irīna Vāvere, Klientu apkalpošanas centra vadītāja Ikšķilē
Daugavas prospektā 34, Ikšķilē, tālr.: 65068932, e-pasts: irina.vavere@ikskile.lv

Ilona Balode, Klientu apkalpošanas centra vadītāja Tīnūžos

“Kraujas”, Tīnūži, Tīnūžu pag., Ikšķiles novads, tālr.: 65068952, e-pasts: ilona.balode@ikskile.lv


Darba laiks

Pirmdienās:     8.30 – 13.00; 14.00 – 18.30

Otrdienās:       8.30 – 12.00; 12.30 – 16.30

Trešdienās:      8.30 – 12.00; 12.30 – 16.30

Ceturtdienās:   8.30 – 12.00; 12.30 – 16.30

Piektdienās:     8.30 – 14.30


Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu


Pielikumi:

Personas pieprasijums_IR_izzinam-berni.doc

Personas pieprasijums_IR_izzinam-citai_persona.doc