Būvatļaujas izsniegšana

Būvatļauja - administratīvs akts ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbiem (būvdarbus var uzsākt pēc visu nosacījumu izpildes un tad, kad administratīvais akts kļuvis neapstrīdams).

Viena mēneša laikā no būvniecības ieceres iesnieguma iesniegšanas, būvvalde pieņem lēmumu par būvatļaujas izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu.

Būvatļauja stājas spēkā ar brīdi, kad tā paziņota adresātam.

Būvatļauju vai atteikumu izdot būvatļauju var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā.

Būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu maksimālais izpildes termiņš:

  • otrās grupas būvēm - divi gadi,
  • trešās grupas būvēm - četri gadi.

Būvniecības ierosinātājam ir pienākums speciālajos būvnoteikumos paredzētajos gadījumos par saņemto būvatļauju informēt sabiedrību, izvietojot būvtāfeli zemes gabalā, kurā atļauta būvniecība. Būvtāfele izvietojama piecu dienu laikā no būvatļaujas spēkā stāšanās dienas.

Pēc būvatļaujas saņemšanas tiek uzsākta būvatļaujas nosacījumu izpilde - projektēšana. Būvprojekta izstrādātājs izstrādā būvprojektu tādā apjomā, kāds ir noteikts speciālajos būvnoteikumos un nepieciešams būvniecības ieceres realizācijai, kā arī norādīts būvatļaujā.

Izstrādāto būvprojektu iesniedz būvvaldē, kas izdara atzīmi (būvprojekta akcepts) būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi 14 dienu laikā.

Būvatļaujā ietverto būvdarbu uzsākšanas maksimālais termiņš:

  • ēkām - 5 gadu laikā no atzīmes veikšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, inženierbūvēm – 2 gadi.

Ja būvniecības ierosinātājs minētos nosacījumus norādītajā termiņā neizpilda, būvatļauja pēc minētā termiņa beigām ir atceļama.

Lai veiktu atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, būvvaldē ir jāuzrāda noslēgtie līgumi par būvdarbu veikšanu un būvuzraudzību/autoruzraudzībai, ja to nosaka normatīvie akti.

Būvdarbus drīkst uzsākt pēc tam, kad būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā:

  1. par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi,
  2. par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, un būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.
  3. būvvaldē iesniegts mērnieka sagatavots “Galveno būvasu nospraušanas akts”.

Būvdarbus, kuru veikšanai nepieciešama apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts, drīkst uzsākt pēc tam, kad būvvalde minētajos dokumentos izdarījusi atzīmi par nosacījumu izpildi un speciālajos noteikumos paredzētajos gadījumos būvvaldē reģistrēti būvdarbu uzsākšanai nepieciešamie dokumenti.

Pakalpojuma maksa: atbilstoši Ikšķiles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.10/2015 „Pašvaldības nodeva par Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes izsniegtajām būvatļaujām”

Reglamentējošie normatīvie akti:

1. Apbūves noteikumi - Ikšķiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023. gadam, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

2. Būvniecības likums

3. MK noteikumi Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi

4. MK noteikumi Nr.529 Ēku būvnoteikumi

5. MK noteikumi Nr.550 Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi

6. MK noteikumi Nr.633 Autoceļu un ielu būvnoteikumi

7. MK noteikumi Nr.573 Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi

8. MK noteikumi Nr.501 Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība

9. MK noteikumi Nr.253, «Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi»,