Būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšana/pārreģistrēšana

Pakalpojuma apraksts:

Atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (turpmāk - Vispārīgie būvnoteikumi) 80. punktam maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums līdz būves nodošanai ekspluatācijā:

  • būvēm, kurām tika veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums - pieci gadi;
  • pārējām būvēm - astoņi gadi.

Būvatļaujas derīguma termiņš ir jāpagarina, ja būvatļaujas derīguma termiņš ir beidzies, bet būvdarbi turpinās.

Izdotā būvatļauja ir jāpārreģistrē, ja uzsāktas būvniecības laikā mainās būvdarbu veicējs, būvdarbu vadītājs, būvuzraugs, autoruzraugs, pasūtītājs, nekustāmā īpašuma īpašnieks vai lietotājs. Būvatļaujā būvvalde izdara attiecīgās izmaiņas un izdod jaunu būvatļauju. Par būvatļaujas pārreģistrāciju ir atbildīgs pasūtītājs vai pasūtītāja pilnvarots būvētājs. Ja mainās pasūtītājs, iesniegumu par izmaiņām būvatļaujā iesniedz jaunais būvniecības ierosinātājs.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • Iesniegums par būvatļaujas termiņa pagarināšanu/pārreģistrēšanu.
  • Būvatļauja (oriģināls).
  • Lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas (ja mainās pasūtītājs vai būvētājs).
  • Apdrošinātāja izsniegta būvētāja vai būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.
  • Būvuzņēmēja būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopiju, būvdarbu vadītāja saistību rakstu (2 eksemplāros), rīkojumu par būvdarbu vadītāja norīkošanu, rīkojumu par  darba drošības koordinatora norīkošanu, darba drošības koordinatora paliecības vai diploma kopiju (ja mainās būvuzņēmējs).
  • Būvuzrauga saistību rakstu divos eksemplāros, būvspeciālista apdrošināšanas polises kopiju, būvuzrauga sertifikāta kopiju un līgumu par būvuzraudzību kopiju (ja mainās būvuzraugs). 
  • Sertificēta būvinženiera atzinumu par konstrukciju stāvokli - ja būvniecības pārtraukums ir bijis ilgāks par 1 gadu.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Pakalpojuma maksa: netiek piemērota