Audžuģimene

Audžuvecāki ir cilvēki, kas vēlas sniegt bez vecāku gādības palikušiem bērniem ģimenisku sirsnību un psiholoģisku atbalstu, ņemot vērā bērnu ar pārtrauktu emocionālo piesaisti īpašās vajadzības.

Audžuģimenes uzdevums ir nodrošināt bez vecāku gādības palikušiem bērnam ģimenisku vidi līdz laikam, kamēr bērna vecāku sociālā situācija uzlabosies un bērns varēs atgriezties savā ģimenē vai arī viņu adoptēs cita ģimene.

Audžuģimene var būt gan persona, kas dzīvo viena, gan laulātie, un, ja persona vai vismaz viens no laulātajiem ir vecumā no 25 līdz 60 gadiem.

Bāriņtiesa var ievietot bērnu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē šādos gadījumos:

 • bērna vecāki ir miruši;
 • bērns ir atrasts;
 • bērna vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības;
 • bērna vecākiem pārtrauktas aizgādības tiesības;
 • bērns atrodas viņa veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos;
 • izveidojusies konfliktsituācija starp bērnu un vecākiem vai aizbildni, audžuģimeni vai specializēto audžuģimeni;
 • bērna vecāku slimība, kas liedz vecākiem veikt pilnvērtīgu bērnu aprūpi.

 

Lai kļūtu par audžuģimeni

Savas dzīvesvietas bāriņtiesā jāsniedz iesniegums atbilstoši “Audžuģimenes noteikumos” noteiktajai veidlapai un ārsta izziņa par veselības stāvokli. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta laulāto vai personas dzīves apstākļus, novērtē materiālo situāciju, zināšanas bērnu audzināšanā, pārbauda personu sodāmību, kā arī motivāciju un spējas audzināt bērnus. Pēc nepieciešamās informācijas iegūšanas, bāriņtiesa sēdē izvērtē personas vai ģimenes piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

Ja bāriņtiesa ir lēmusi par to, ka persona vai laulātie ir piemēroti pienākumu veikšanai, mēneša laikā audžuģimenes statusa pretendentam/-iem ir pienākums noslēgt vienošanos ar kādu no audžuģimeņu atbalsta centriem valstī un iespēju veikt brīvprātīgo darbu bērnu aprūpes iestādē.

Audžuģimene ir tiesīga pati izvēlēties atbalsta centru, kas viņai šķiet vispiemērotākais. Informācija par atbalsta centriem ir apkopota Labklājības ministrijas mājas lapā: https://ej.uz/f9e5.

Atbalsta centrā audžuģimenes statusa pretendents/-i apgūst mācību kursu, atbilstoši “Audžuģimenes noteikumos” izstrādātajai programmai un atbalsta centrā tiek veikta viņa/-u psiholoģiskā izpēte, par ko tiek sagatavots atzinums bāriņtiesai.

Pēc tam, kad audžuģimenes statusa pretendents/-i noklausījušies apmācību kursu un bāriņtiesa no atbalsta centra ir saņēmusi psihologa atzinumu, tiek sasaukta bāriņtiesas sēde, kurā lemj par audžuģimenes statusa piešķiršanu.

Specializētās audžuģimenes

Audžuģimenei, kurai ir statuss vismaz trīs gadus, ir iespējas kļūt par specializētu krīzes audžuģimeni, ja viņa ir gatava uzņemt bērnu jebkurā diennakts laikā, iepriekš ar viņu neiepazīstoties.

Audžuģimenei, kurā vismaz vienai personai ir vismaz divpadsmit mēnešus ilga personīgā vai profesionālā pieredze darbā ar bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem ir iespēja kļūt par audžuģimeni bērnam ar invaliditāti.

Bērna uzņemšana audžuģimenē

Bērni audžuģimenē tiek ievietoti ar bāriņtiesas lēmumu, pirms tam noskaidrojot audžuģimenes viedokli par iespēju uzņemt konkrētu bērnu un paša bērna viedokli, kā arī izvērtējot, vai audžuģimene spēs nodrošināt pienācīgus dzīves apstākļus un aprūpi konkrētajam bērnam. Šie nosacījumi neattiecas uz krīzes audžuģimeni, kur bērnus var ievietot arī ar policijas lēmumu par bērnu šķiršanu no ģimenes, reida vai izsaukuma laikā konstatējot, ka bērns/-i atrodas nepiemērotos apstākļos un ir apdraudēti.

Ievietojot bērnu audžuģimenē, tiek noslēgts līgums starp audžuģimeni un pašvaldību.

Audžuģimenē vienlaikus drīkst ievietot ne vairāk par trim bērniem, izņemot gadījumu, ja audžuģimenē ievieto brāļus (pusbrāļus) un māsas (pusmāsas). Kopējais bērnu skaits, kas atrodas audžuģimenes ikdienas aprūpē, nedrīkst būt lielāks par sešiem (tai skaitā aizbildnībā esošie, adoptētie vai savi bērni), izņemot gadījumu, ja audžuģimenē vienlaikus ievieto sešus vai vairāk brāļus (pusbrāļus) un māsas (pusmāsas). Audžuģimenē bērniem ar invaliditāti ikdienas aprūpē nedrīkst būt vairāk par diviem bērniem.

Gadījumā, ja audžuvecāku un audžubērnu savstarpējās attiecībās veidojas vecāku un bērnu jūtas, audžuvecākiem ir priekšroka ģimenē esošo bērnu adopcijai.

 

Audžuģimeņu uzraudzība un atbildība

Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā izvērtē ģimenes locekļu savstarpējās attiecības, spējas pienācīgi aprūpēt bērnu, pārbauda audžuģimenes dzīves apstākļus un izvērtē audžuģimenē ievietotā bērna tiesību ievērošanu.

Audžuģimenei ir pienākums novērot katra audžuģimenē ievietotā bērna psihofizioloģisko attīstību, par ko jāsastāda pārskatus. Pārskatu audžuģimene bāriņtiesā iesniedz piecu darbdienu laikā pēc bērna uzņemšanas audžuģimenē, pēc tam ik pēc sešiem mēnešiem, kā arī piecu darbdienu laikā pēc uzturēšanās beigām audžuģimenē. 

Bāriņtiesa aizstāv audžuģimenei nodotā bērna personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar vecākiem un citām personām. Audžuģimene saskaņo ar bāriņtiesu jautājumus, kas saistīti ar bērna izglītību, saskarsmi ar vecākiem, radiniekiem un citām bērnam tuvām personām, uzturēšanās kārtību pie vecākiem svētku dienās un brīvdienās, ja vecākiem ir pārtrauktas aizgādības tiesības, kā arī citus būtiskus jautājumus, kas skar bērna intereses. Bāriņtiesa visos gadījumos noskaidro bērna viedokli.

Bāriņtiesa, izvērtējot bērna intereses un audžuģimenes spējas, var uzdot audžuģimenei pārstāvēt bērna atsevišķas personiskās un mantiskās intereses un tiesības.

 

Materiālais un psiholoģiskais atbalsts

Audžuģimene par pienākumu veikšanu saņem valsts atlīdzību mēnesī atkarīgi no tai audzināšanā nodoto bērnu skaita:

 •  par viena bērna uzņemšanu audžuģimene saņem EUR 171;
 • par divu bērnu uzņemšanu EUR 222,30;
 • par trīs un vairāk bērnu uzņemšanu EUR 273,60.

Pašvaldība, kura ir pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, izmaksā bērnam pabalstu bērna uzturam (ne mazāk kā Ministru kabineta noteiktais minimālais uzturlīdzekļu apmērs bērnam) un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei, katrai pašvaldībai šis pabalsts var atšķirties.

Ar Ikšķiles novada bāriņtiesas lēmumu audžuģimenē ievietotam bērnam saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2011 “Par Ikšķiles novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm” pašvaldības noteiktais atbalsts katram bērnam:

 • līdz divu gadu vecumam EUR 350 mēnesī uzturam;
 • no divu gadu vecuma EUR 260 mēnesī uzturam;
 • apģērba un mīkstā inventāra iegādei EUR 430 gadā.

Tāpat audžuģimenei par ģimenē ievietotajiem bērniem ir tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu, bērna kopšanas pabalstu, kā arī bērnam piešķiro valsts apgādnieka zaudējuma pensiju (ja abi vecāki ir miruši) vai Uzturlīdzekļu garantijas fonda izmaksātos uzturlīdzekļus bērna uzturam.

Krīzes audžuģimenes un audžuģimenes bērniem ar invaliditāti saņem lielāku atlīdzību, ko izmaksā atbalsta centrs, ar kuru ir audžuģimene ir noslēgusi sadarbības līgumu. Atlīdzība tiek aprēķināta pēc formulas, kas atrunāta “Audžuģimenes noteikumos”.

Kā papildus pašvaldības atbalsts audžuģimenēm tiek nodrošināts, ka Ikšķiles novada sociālajā dienestā ar bāriņtiesas lūgumu pēc nepieciešamības tiek sniegtas bezmaksas individuālās vai ģimenes psihologa konsultācijas, kā arī ir iespējams apmeklēt atbalsta grupu audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem.

 

Papildus informācija

Vairāk par audžuģimenes kompetenci un uzdevumiem var iepazīties Valsts bērnu tiesību  aizsardzības inspekcijas mājaslapā pieejamajā rokasgrāmatā audžuģimenēm: https://ej.uz/q9sy

 

Normatīvie akti