Aizgādības tiesības

Civillikums nosaka, ka vecāki kā bērna dabiskie aizbildņi realizē aizgādības tiesības. Aizgādības tiesības ir vecāku tiesības un pienākumi rūpēties par saviem bērniem un viņu mantu, pārstāvēt viņus personiskajās un mantiskajās attiecībās. Rūpēšanās par bērniem jeb bērnu aprūpe nozīmē viņa uzturēšanu, t.i., ēdiena, apģērba, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšanu, bērna kopšanu un viņa izglītošanu un audzināšanu (garīgās un fiziskās attīstības nodrošināšanu, pēc iespējas ievērojot viņa individualitāti, spējas un intereses un sagatavojot bērnu sabiedriski derīgam darbam).

Aizgādības tiesību pārtraukšana

Bāriņtiesa var lemt par aizgādības tiesību pārtraukšanu, ja vecāki savas nolaidības vai faktisku šķēršļu dēļ nevar pildīt šos pienākumus.

Aizgādību saskaņā ar Bāriņtiesu likumu pārtrauc, ja ir konstatēts kāds no šiem gadījumiem:

  • vecākam ir faktiski šķēršļi, kas liedz vecākam iespēju aprūpēt bērnu;
  • bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos vecāka vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ);
  • vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību;
  • vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai, izņemot gadījumu, kad viņš kā laulātais ir devis piekrišanu tam, ka bērnu adoptē otrs laulātais;
  • konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu, vai ir pamatotas aizdomas par vecāka vardarbību pret bērnu.

Pārtraucot aizgādības tiesības, vecākiem tiek liegtas iespējas pieņemt lēmumus par bērna dzīvesvietu, izglītību, ārstēšanu, aprūpi un audzināšanu, taču saskarsmes tiesības lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu neierobežo.

Izņēmuma gadījumos, ja vecāks apdraud bērna veselību un dzīvību, vai bērns ir paudis kategorisku nostāju, ka nevēlas satikties ar vecākiem, bāriņtiesa ar atsevišķu lēmumu vecākiem var ierobežot arī saskarsmi ar bērnu. Pārējos gadījumos vecākiem ir ne tikai tiesības, bet pat pienākums tikties ar savu bērnu un uzturēt personiskas attiecības.

Aizgādības tiesību atjaunošana

Bāriņtiesa aizgādības tiesības pārtrauc uz laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu. Gada laikā vecākiem ir iespējas mainīt savu situāciju, jo bāriņtiesa atkārtoti sēdē izvērtē situāciju un pieņem lēmumu par aizgādības tiesību atjaunošanu, ja zuduši iemesli, kas bija par pamatu bērna aizgādības tiesību pārtraukšanai.

Ja vecāki sadarbojas un novērš iemeslus, kuru dēļ aizgādības tiesības tika pārtrauktas, bāriņtiesa pēc vecāku lūguma lemj par aizgādības tiesību atjaunošanu, nesagaidot minēto gada termiņu. Savukārt, ja vecāku dzīves situācija gada laikā nav uzlabojusies, bāriņtiesa lemj par prasības celšanu tiesā, lai aizgādības tiktu atņemtas un bērnam tiktu nodrošināta iespēja uzaugt viņa veselībai un attīstībai labvēlīgā vidē.