Adopcija

Adopcija ir iespēja dot bērnam jaunu ģimeni un mājas, kurās viņš tiktu mīlēts un sargāts. Bērnu var adoptēt gan laulāts pāris, gan viena pati persona.  Savukārt, ja potenciālie vecāki nav laulāti un nav reģistrējuši laulību, tad bērnu var adoptēt viens no vecākiem. Adopcijas procesa gaitā tiek izvērtēta ģimenes piemērotība un atbilstība bērna uzturēšanai un audzināšanai.

Adoptēt bērnu var ikviens, sākot no 25 gadu vecuma. Adoptētājam jābūt vismaz astoņpadsmit gadus vecākam par adoptējamo. Nosacījumu par adoptētāja minimālo vecumu un pieļaujamo adoptētāja un adoptējamā vecuma starpību var neievērot, ja adoptē sava laulātā bērnu. Tomēr arī šajā gadījumā adoptētājam jābūt vismaz divdesmit vienu gadu vecam.

Par adoptētāju nedrīkst būt persona:

 • kura sodīta par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 • kura sodīta par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 • kura atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas to nekārtīgas pildīšanas dēļ;
 • kurai atņemts audžuģimenes vai viesģimenes statuss, jo tā nav pildījusi attiecīgos pienākumus atbilstoši bērna interesēm;
 • kurai ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības;
 • kurai tiesa ir piemērojusi Krimināllikumā noteiktos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus par nepieskaitāmības stāvoklī izdarītu Krimināllikumā paredzētu noziedzīgu nodarījumu.

Adopcijas process

Lai sāktu adopcijas procesu, bāriņtiesai ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • adopcijas pieteikums valsts valodā, kurā norādīti adopcijas motīvi, adoptējamo bērnu skaits, dzimums un vecums;
 • laulības apliecības kopija, uzrādot oriģinālu, ja adoptētājs ir laulībā;
 • laulības šķiršanas apliecība, ja laulība ir šķirta;
 • informācija par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
 • informāciju par ienākumiem;
 • dzīves apraksts (CV);
 • ārsta izziņa par adoptētāja veselības stāvokli, kurā uzrādītas iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir;
 • psihiatra un narkologa atzinums par veselības stāvokli un atkarībām;

Bāriņtiesa ne ilgāk kā sešus mēnešus iepazīs ģimeni, kurā dzīvos un tiks audzināts adoptētais bērns, un arī sniegs nepieciešamo atbalstu.  Šajā laikā speciālisti vēlēsies saprast:

 • vai potenciālie vecāki/vecāks spēj uzņemties atbildību;
 • adoptētāja/-ju motivāciju;
 • kādas ir attiecības ģimenē;
 • vai ir spējas audzināt bērnu;
 • kāda ir adoptētāja emocionālā stabilitāte;
 • kāda ir ģimenes finansiālā stabilitāte;
 • kāda ir spēja nodrošināt bērnam pilnvērtīgu audzināšanu;
 • radinieku attieksmi pret adopciju.

Adoptētāji tiks nosūtīti apgūt mācību programmu par vardarbībā cietušu bērnu un bērnu ar pārtrauktu emocionālo piesaisti īpašajām vajadzībām un citām grūtībām, ar ko nākas saskarties ģimenei, kas uzņem bērnu.

Pēc iepazīšanās ar ģimeni bāriņtiesa izvērtēs un pieņems lēmumu vai personas var būt adoptētāji atbilstoši pieteikumā norādītajām vēlmēm. Ja bāriņtiesa sniedz apstiprinošu atbildi, potenciālie vecāki Labklājības ministrijā varēs uzzināt nepieciešamo informāciju par bērniem, kurus ir iespējams adoptēt. Labklājības ministrija izsniedz norīkojumu, kas ļauj adoptētājam tikties un iepazīties ar bērnu.

Ja tikšanās ar bērnu ir bijusi veiksmīga, tad jāvēršas atkal bāriņtiesā jau ar konkrētu iesniegumu, kurā jālūdz atļauju bērnu nodot pirmsadopcijas aprūpē. Bāriņtiesa līdz sešiem mēnešiem turpinās vērtēt un sniegt atbalstu ģimenei, lai saprastu, vai starp vecākiem un bērnu veidojas ģimeniskas attiecības.

Pēc šī vērtēšanas laika beigām bāriņtiesa pieņems lēmumu par to, vai bērna adopcija ģimenē atbilst viņa interesēm. Pēc bāriņtiesas lēmuma pieņemšanas, adoptētājiem ir jāvēršas tiesā ar pieteikumu apstiprināt adopciju.

Ja starp bērniem un adoptētājiem tomēr neveidojas patiesas bērnu un vecāku jūtas vai pirmsadopcijas aprūpes uzraudzības laikā tiek konstatēti bērnu tiesību pārkāpumi ģimenē, bāriņtiesa izbeidz pirmsadopcijas aprūpi pēc savas iniciatīvas vai adoptētāju lūguma.

Gadījumos, kad aizbildnis vēlas adoptēt savu aizbilstamo vai ģimenē vēlas adoptēt otra laulātā bērnu, bāriņtiesā netiek vērtēts pirmsadopcijas aprūpes periods ģimenē, lēmums tiek pieņemts uzreiz par bērna interesēm tikt adoptētam.

Materiālais atbalsts

Adoptējot bērnu, viens no vecākiem saņems atbalstu - pirmsadopcijas posmā (līdz sešiem mēnešiem):

 • audzināšanas iestādei, aizbildnim vai audžuģimenei piešķirto bērna uzturnaudu vai pabalstu uzturam par katru adoptējamo bērnu, kuru adoptētājam izmaksā atbilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas adoptētāja aprūpē;
 • atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi 171 eiro mēnesī, neatkarīgi no bērnu skaita (šo atlīdzību piešķir, ja vecāks nestrādā, bet atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā, strādā ne vairāk kā 20 stundas nedēļā vai arī nav nodarbināts). Par atlīdzību būtu jāinteresējas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā https://ej.uz/jz1q

Viens no adoptētājiem ir tiesīgs izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu un saņemt bērna kopšanas pabalstu, vecāku pabalstu un ģimenes valsts pabalstu, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem, par ko būtu jāinteresējas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā https://ej.uz/4dkn

Tāpat pēc bērna adoptēšanas viens no vecākiem saņems vienreizēju atlīdzību 1422,87 euro un visus valsts nodrošinātos sociālos pabalstus, kas pienākas ģimenēm ar bērniem, piemēram, ģimenes valsts pabalstu u.c.

Pašvaldības atbalsts

Adoptētāju ģimenēm Ikšķiles novada sociālajā dienestā ar bāriņtiesas lūgumu pēc nepieciešamības tiek sniegtas bezmaksas individuālās vai ģimenes psihologa konsultācijas, kā arī papildus psiholoģiskam atbalstam dienestā iespējams apmeklēt atbalsta grupu adoptētājiem, aizbildņiem un audžuģimenēm.

Papildus informācija

Par adopciju un adoptētāja statusa iegūšanu vairāk var uzzināt Labklājības ministrijas mājaslapā sadaļā Nozares politika/Bērni un ģimene/Noderīga informācija/Adopcija - https://ej.uz/zxm4 , kā arī Bāriņtiesu asociācijas mājaslapā https://ej.uz/gcfs.

Adopcijas kārtību Latvijā nosaka Civillikums, Bāriņtiesu likums un Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumiem Nr.667 „Adopcijas kārtība”.

Bāriņtiesas darbinieki palīdzēs Jums noformēt pieteikumu procesa uzsākšanai, ja esat nolēmuši adoptēt!