Bāriņtiesa

Ogres novada pašvaldības dome 2021.gada 8.jūlijā ar lēmumu Nr.8 nolēma apvienot Ogres novada bāriņtiesu, Lielvārdes novada bāriņtiesu, Ķeguma novada bāriņtiesu un Ikšķiles novada bāriņtiesu  un rezultātā uz reorganizējamo institūciju bāzes izveidot Ogres novada bāriņtiesu ar darbības teritoriju – Ogres novada administratīvā teritorija. Apvienotā Ogres novada bāriņtiesa darbību uzsāk ar 2021. gada 3. augustu.


Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesisko interešu aizsardzību. Ikšķiles novada iedzīvotājiem bāriņtiesā ir iespējams saņemt arī apliecinājuma pakalpojumus.

Bāriņtiesa konsultācijas sniedz attālināti pa tālruni 65020895, 26310869 vai e-pastu barintiesa@ikskile.lv.

Apmeklētājus klātienē (Peldu ielā 22,103.kab. Ikšķilē) pieņem, saskaņojot vizīti pa tālruni 65020895. 

Par apliecinājuma paklapojumiem lūdzam zvanīt pa tālruni 26310869. 

Bāriņtiesas tiesības:

1) pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, kredītiestādēm, komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus;

2) veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;

3) uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai aizgādnībā esošās personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;

4) iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai aizgādnībā esošās personas interesēs, izņemot pieteikumus par rīcībspējas ierobežošanu un pārskatīšanu un pagaidu aizgādnības nodibināšanu, kā arī prasības pieteikumus par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu;

5) veikt pārrunas ar bērnu un aizgādnībā esošo personu bez citu personu klātbūtnes;

6) lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti un saņemt psihologa atzinumu par izpētes rezultātiem;

7) pārbaudīt bērna vai aizgādnībā esošās personas dzīves apstākļus;

8) fotografēt, filmēt un iegūt skaņu ierakstus, ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē atklājas, ka bērns atrodas dzīvībai un veselībai bīstamos apstākļos.

Bāriņtiesas pienākumi:

1) aizstāv bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;

2) izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;

3) sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu, tiesu izpildītājiem un tiesu, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizstāvību;

4) informēt pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;

5) neizpaust informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai aizgādnībā esošajai personai;

6) sniegt palīdzību bērnam vai aizgādnībā esošajai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;

7) uzklausīt aizgādnībā esošo personu ikvienā jautājumā, kas skar šīs personas intereses;

8) Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai aizgādnībā esošo personu kriminālprocesā;

9) pārstāvēt audžuģimenē ievietota bērna personiskās un mantiskās intereses un tiesības;

10) izvērtēt, vai vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības.

Plašāku informāciju par bāriņtiesas tiesībām un pienākumiem var atrast Bāriņtiesu likumā un Civillikumā.