Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja

Pakalpojuma apraksts

Persona, kura vēlas veikt koku ciršanu ārpus meža, iesniedz Ogres novada pašvaldībai iesniegumu rakstveidā vai uz e-pasta adresi (dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu), pievienojot zemesgabala robežu plāna kopiju vai shēmu, kur norādīta koka atrašanās vieta. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku iesniegumam papildus pievienojams īpašnieku kopsapulces lēmums par koka ciršanu.

Pirms lēmuma pieņemšanas par koka ciršanu, komisija veic koka apsekošanu dabā, uzmērīšanu un izvērtē iesnieguma pamatotību un koku ciršanas pamatojumu un lietderību.

Koku ciršanas atļauja ir derīga kārtējā gadā no izsniegšanas brīža, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus un aizliegumus koku ciršanai.

Noteiktos gadījumos personai par koka nozāģēšanu pilsētas vai ciema teritorijā ir jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazinājumu.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • iesniegums;
  • zemesgabala robežu plāna kopija vai shēma ar norādītu koka atrašanās vietu;
  • īpašnieku kopsapulces lēmums par koka ciršanu (ja zemesgabalam ir vairāki īpašnieki).

Termiņš

10 – 20 darba dienu laikā


Pakalpojuma maksa

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 3.pielikumu.


Kontaktinformācija

Valentīns Špēlis, Apstādījumu saglabāšanas komisijas priekšsēdētājs

Peldu ielā 22, Ikšķilē, 204.kab., tālr.: 29132818

Darba laiks

Pirmdienās:     8.30 – 13.00; 14.00 – 19.00

Otrdienās:       8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Trešdienās:      8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Ceturtdienās:   8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Piektdienās:     8.30 – 15.00


Papildus dokumenti

Iesnieguma veidlapa


Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu


Pielikumi:

Iesniegums par koku ciršanu