Nekustamā īpašuma nodoklis

Nokavējuma nauda par nekustamā īpašuma nodokļa kavējumu netiek aprēķināta

2021. gada 11. martā Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludinājis grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas nosaka, ka pašvaldībām 2020. un 2021. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku attiecīgā taksācijas gada ietvaros. Par nodokļa maksājuma kavējumu netiek aprēķināta likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29. panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda līdz 2021. gada 31. decembrim.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. Saistošie noteikumi Nr.21/2014(konsolidētā versija) IESNIEGUMS par nodokļa atvieglojuma piemērošanu


Par nekustamā īpašuma nodokļa likmi Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.       Saistošie noteikumi Nr.2/2013 (konsolidētā versija)

 


Par nekustamā īpašuma nodokļa piespiedu piedziņas termiņu. Saistošie noteikumi Nr. 12/2012


Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim. Saistošie noteikumi Nr.20/2012


Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves. Saistošie noteikumi Nr.6/2012