Nekustamais īpašums

Paziņojums par Ikšķiles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kampēnu lauce”, Dobelnieki, Ikšķiles novadā ar kadastra Nr. 74940020385, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74940020221, ar platību 0.3046 ha, atsavināšanu par brīvu cenu.

Ikšķiles novada pašvaldība nodod atsavināšanai par brīvu cenu – 8500,00 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti euro, 0 centu) - neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 74940020221, platība 0.3046 ha.