Izsoles

2021. gada 3. jūnijā tika apstiprināts Ikšķiles novada pašvaldības Mantas novērtēšanas un atsavināšanas komisijas 2021. gada 2.jūnija lēmums par nekustamā īpašuma  Beverīnas iela 15, Tīnūži, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, kadastra Nr. 74940040829 elektroniskās izsoles uzvarētāju. Izsolē piedalījās 7 pretendenti. Izsoles uzvarētājs, nosolot augstāko cenu EUR 21300.00 (divdesmit viens tūkstotis trīs simti euro, 0 centu), ir fiziska persona.

Publicēts 04.06.2021.


2021. gada 5. maijā tika apstiprināts Ikšķiles novada pašvaldības Mantas novērtēšanas un atsavināšanas komisijas 2021. gada 29. aprīļa lēmums par nekustamā īpašuma  “Atblāzmas”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, kadastra Nr. 74940040286, elektroniskās izsoles uzvarētāju. Izsolē piedalījās 6 pretendenti. Izsoles uzvarētājs, nosolot augstāko cenu EUR 20430.00, ir fiziska persona.

Publicēts 10.05.2021.


Informējam, ka pamatojoties uz apstiprinātajiem 08.04.2021.gada notikušās SIA “Rīgas meži” nekustamā īpašuma “Dubkalnu ezera meži,  Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, kadastra (īpašuma kadastra numurs 74940130033;zemes vienības kadastra apzīmējums 74940130033) apakšnomas tiesību pirmās  izsoles rezultātiem līgums tiek slēgts ar fizisku personu.

Ņemot vērā ka juridiska persona, kas, kas nosolīja visaugstāko cenu, ir atteicies slēgt līgumu. Līgums par apakšnomas tiesībām tiek slēgts ar otro pretendentu, kas nosolījis augstāko cenu. 

Publicēts 8.05.2021.


2021. gada 16. aprīlī ir pieņemts Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras  “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” izsoles komisijas lēmums par apakšnomas izsoles rezultātiem par  SIA “Rīgas meži” nekustamā īpašuma “Dubkalnu ezera meži,  Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, kadastra (īpašuma kadastra numurs 74940130033; zemesgabala daļu 0.015 ha platībā). Izsolē piedalījās 4 pretendenti. Apakšnomas tiesības, nosolot augstāko cenu, ir ieguvusi juridiska persona.

Publicēts 20.04.2021.

 

Izsole  SIA “Rīgas meži” nekustamam īpašumam “Dubkalnu ezera meži,  Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, kadastram (īpašuma kadastra numurs 74940130033; zemesgabala daļa 0.015 ha platībā).

APAKŠNOMAS TIESĪBU PIRMĀS IZSOLES NOTEIKUMI (ar pielikumiem)

Publicēts 25.03.2021.


Ikšķiles novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000013714, pārdod pirmā elektroniskā izsolē interneta vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Atblāzmas, Tīnūži, Ikšķiles novads, kadastra Nr. 74940040286, kuras sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  74940040286 un dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 74940040286001. Izsole notiks no 2021. gada 23. marta, plkst. 13:00 līdz 2021. gada 22. aprīlim, plkst. 13:00. Pieteikšanās izsolei no 2021. gada 23. marta, plkst. 13:00 līdz 2021. gada 12. aprīlim, plkst. 23:59. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – “ATBLĀZMAS”, TĪNŪŽU PAGASTĀ, IKŠĶILES NOVADĀ, KADASTRA NR. 7494 004 0286, NOVĒRTĒJUMS

Publicēts 15.03.2021.