Izsoles

Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma Daugavas prospekts 20E, Ikšķile, Ikšķiles novads
(īpašuma kadastra numurs 74050020657; zemes vienības kadastra apzīmējums 74050020650)

Ikšķiles novada pašvaldība iznomā pirmajā atklātajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 74050020650 un platību 0.2576 ha, kas ietilpst nekustamā īpašuma Daugavas prospektā 20E, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra Nr. 74050020657) sastāvā.

Izsoles sākumcena ir 494,00 euro. Nodrošinājums 49,40 euro apmērā jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ar pārskaitījumu uz Ikšķiles novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000013714, bankas kontu Nr. LV16UNLA0033300130005, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X.

Pieteikums jāiesniedz no 2020. gada 30. novembra līdz 2020. gada 6. decembrim (ieskaitot), Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, ievietojot to pasta kastē vai nosūtot pa pastu vai elektroniski parakstītu iesniegumu uz e- pastu: inguna.nollendorfa@ikskile.lv

Izsole notiks 2020. gada 10. decembrī plkst. 17:00 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3. stāvā, 305. kabinetā (zālē).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos, kā arī pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv.

Sīkāka informācija par izsolāmo nekustamo īpašumu pie Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes Ingunas Nollendorfas pa tālruni 65036118 vai e-pastu: inguna.nollendorfa@ikskile.lv

Atbilstoši Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 6.7.1, 7.1, un 8.3. punktam:

izsoles norises laiks var tikt mainīts, atbilstoši iespējamajiem ierobežojumiem, kas var tikt noteikti ārkārtējās situācijas laikā. Par izmaiņām visi izsoles dalībnieki tiks informēti iepriekš, sazinoties pa pieteikumā norādīto tālruņa numuru.

IERODOTIES UZ IZSOLI, IZSOLES DALĪBNIEKIEM OBLIGĀTI JĀBŪT SEJAS AIZSARGMASKĀM UN JĀDEZINFICĒ ROKAS, IENĀKOT PAŠVALDĪBAS TELPĀS!

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Izsoles pieteikuma veidlapa

Publicēts 30.11.2020.