Iekšējā trauksmes celšanas sistēma

Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, veicot darba vai tiem pielīdzināmus pienākumus Ikšķiles novada pašvaldībā (darbinieki, praktikanti un citas personas, kuras Ikšķiles novada pašvaldība nolīgusi pakalpojuma vai uzdevuma veikšanai). Par pārkāpumu ir uzskatāms noticis, notiekošs vai ar pamatotu iestāšanās varbūtību saistāms noziedzīgs nodarījums, administratīvs pārkāpums vai cits tiesību normu pārkāpums vai ētikas vai profesionālo normu pārkāpums, piemēram, šādās jomās – krāpšana, kukuļošana, izvairīšanās no nodokļu samaksas, sabiedrības veselības apdraudējums, darba drošības apdraudējums, cilvēktiesību pārkāpums, pārkāpums finanšu un kapitāla tirgus sektorā, konkurences tiesību pārkāpums u.c.

Trauksmes celšana ir realizējama tikai tad, ja trauksmes cēlējam ir fakti vai objektīvi pārbaudāma informācija un persona ir gatava šo informāciju izklāstīt. Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, apzināti nepatiesu ziņu sniegšana nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

Ikšķiles novada pašvaldība atbalsta un veicina godprātīgu trauksmes celšanu, nevis attur no tās.

Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšana Ikšķiles novada pašvaldībā notiek saskaņā ar:

Trauksmes cēlējs informāciju par iespējamu pārkāpumu sniedz saskaņā ar Iesniegumu likuma 3. pantā noteikto, vai izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, kuru iesniedz:

  1. parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot atbildīgajai personai uz elektronisko pasta adresi: trauksmescelejs@ikskile.lv ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
  2. pašrocīgi parakstītu, nosūtot pa pastu Ikšķiles novada pašvaldībai uz adresi Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052 ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
  3. ievietojot to ziņošanas pastkastē “Trauksmes cēlēja ziņojumi”;
  4. atbildīgajai personai slēgtā aploksnē ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
  5. atbildīgajai personai mutvārdos;
  6. pašvaldības priekšsēdētājam, ja ziņojumu sniedz par atbildīgo personu vai tās aizvietotāju.

Likumā nav paredzēts, ka trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt anonīmi. Trauksmes cēlējs ziņojumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktinformāciju.

Kontaktinformācija:

Atbildīgā persona pašvaldības administrācijā:

Kristīne Lejiņa, Ikšķiles novada pašvaldības Administratīvā nodrošinājuma nodaļas personāla speciāliste, tālr.: 65020897, e-pasts: trauksmescelejs@ikskile.lv

Atbildīgās personas aizvietotājs:

Gija Saviča, Ikšķiles novada pašvaldības Administratīvā nodrošinājuma nodaļas personāla vadītāja, tālr.: 65020897, e-pasts: trauksmescelejs@ikskile.lv

Papildus informācija par trauksmes celšanas būtību, ziņošanas mehānismiem, kompetento institūciju saraksti, ir pieejama mājaslapā www.trauksmescelejs.lv.