Vēstule VARAM

#IkšķileMŪSUnovads

Šodien, 14. jūnijā Ikšķiles novada pašvaldība nosūtīja vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kurā lūgts sniegt atbildes uz virkni jautājumiem. 

Publicējam vēstules saturu, lai ikviens var iepazīties ar jautājumiem, kas radušies piedāvātā administratīvi teritoriālā iedalījuma modeļa kontekstā. 

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par Latvijas administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli

Ikšķiles novada pašvaldība ir iepazinusies ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) izstrādāto un sabiedriskai apspriešanai nodoto Latvijas administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli (turpmāk – ATR modelis).

ATR modelī ir piedāvāta Ikšķiles novada apvienošana ar Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadiem, bet nav izvērtēta šādas apvienošanas ietekme uz Ikšķiles novada turpmākās attīstības iespējām. ATR modelī nav ņemta vērā apvienojamo novadu sociālekonomiskā situācija, prioritātes, attīstības perspektīvas un citi pašvaldību raksturojoši rādītāji. Lai nodrošinātu Ikšķiles novada iedzīvotāju interešu ievērošanu ATR kontekstā, Ikšķiles novada pašvaldība VARAM lūdz sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem:

 1. Vai un kādā apmērā tiks saglabāta Ikšķiles novada teritorijā deklarēto iedzīvotāju iemaksātā Nekustamā īpašuma nodokļa un Iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa līdzšinējās Ikšķiles novada administratīvās teritorijas attīstībai un kāda šo iemaksu daļa tiks novirzīta pārējās jaunizveidojamā novada teritorijas attīstībai un funkciju īstenošanai un vai un ar kādiem normatīvajiem aktiem tas tiks regulēts?
 2. Vai un kādos normatīvajos aktos tiks noteikta katras teritorijas iedzīvotāju interešu pārstāvniecība apvienotā novada domē un vai un pēc kādiem kritērijiem tiks noteikts no katras apvienotās teritorijas ievēlamo deputātu skaits?
 3. Vai un kā veidojot ATR modeli ir ņemti vērā Ikšķiles novada sociālekonomiskie rādītāji, attīstības tendences un prioritātes, kas ir identiskas, salīdzinājumā ar citiem Pierīgas novadiem, bet būtiski atšķirīgas, salīdzinājumā ar Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadiem, ar kuriem Ikšķiles novadu plāno apvienot?

Ikšķiles novada iedzīvotājiem šobrīd ātri, ērti un kvalitatīvi tiek nodrošināti visi pašvaldības pakalpojumi. 2019.gadā Ikšķiles novada pašvaldība, sadarbībā ar Olaines novadu, ir ieguvusi Jaunatnes galvaspilsētas statusu. 2019.gadā Ikšķiles novada pašvaldība ir ieguvusi Ģimenei draudzīgākās pašvaldības titulu. Vairāki Ikšķiles novadā rīkoti Vislatvijas pasākumi ir kļuvuši par tradīciju (piemēram, Operetes festivāls, Soduma balva u.tml.). Pašvaldībā darbojas divi valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri, kuru pakalpojumus uz Ikšķili ierodas saņemt arī Ogres novada iedzīvotāji (Ogres novadā šāds pakalpojums nav pieejams). Ikšķiles novada valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs 2018.gadā ieņēma 1.vietu sniegto pakalpojumu skaita ziņā, uzrādot aizvien augošus rādītājus.

ATR modeļa ietvaros lielāko pašvaldības pakalpojumu klāstu ir paredzēts koncentrēt novadu centros, kas šajā gadījumā ir Ogre.

 1. Vai, plānojot novadu apvienošanu, tika izvērtēts katras apvienojamās pašvaldības sniegto pakalpojumu apmērs, kvalitāte un pieprasījums?
 2. Vai, plānojot novadu apvienošanu, tika ņemts vērā lielākās novada iedzīvotāju daļas dabiskais ikdienas kustības virziens, kas Ikšķiles novada iedzīvotājiem ir Rīga?
 3. Vai tika izvērtēti Ikšķiles novada iedzīvotāju zaudējumi, jo īpaši dzīves kvalitātes kontekstā, paredzot lielāko pakalpojumu klāstu koncentrēt jaunizveidojamā novada centrā, kas lielākajai Ikšķiles novada iedzīvotāju daļai ir ikdienas dabiskajai kustībai pretējā virzienā un līdz ar to būtiski kavēs un pasliktinās pašvaldības pakalpojumu pieejamību?

Ikšķiles novadā ir pastāvīgs iedzīvotāju skaita pieaugums. Saskaņā ar prognozēm, arī turpmākajos gados būs vērojams pakāpenisks un nepārtraukts iedzīvotāju skaita palielinājums, kas vērojams visos Pierīgas novados. Ņemot vērā iedzīvotāju skaita pieaugumu, palielinās arī teritorijas apdzīvotības blīvums un infrastruktūras noslodze. Turpretī Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novados iedzīvotāju skaits samazinās un teritorijas apdzīvotības blīvums ir ļoti neliels, salīdzinājumā ar Ikšķiles novadu. Ņemot vērā šos atšķirīgos rādītājus Ikšķiles novadam aktuāli ir nodrošināt jaunu infrastruktūras objektu izbūvi, lai nodrošinātu kvalitatīvu dzīves līmeni aizvien pieaugošajam iedzīvotāju skaitam. Turpretī pārējos trīs novados – Ogres, Lielvārdes un Ķeguma – ir citas prioritātes un vērojams iedzīvotāju skaita samazinājums.

 1. Vai plānojot Ikšķiles novada apvienošanu ar Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadiem ir ņemti vērā prognozētie iedzīvotāju pieauguma vai samazinājuma rādītāji un apvienojamo novadu prioritātes, tostarp izvērtējot, kā novadu apvienošana ietekmēs iedzīvotāju vēlmi palikt šajos apvienotajos novados?

Ikšķiles novada pašvaldība kopš 2013.gada izglītības, kultūras un sporta jomā sadarbojas ar vairākām Pierīgas pašvaldībām, par ko ir noslēgta vienošanās. Līdzšinējā sadarbība ir balstīta uz savstarpēju interešu īstenošanu, un līdz ar to ir veicinājusi šo jomu kvalitātes uzlabošanos. Arī turpmāko sadarbību ar Pierīgas pašvaldībām iepriekšminētajās jomās Ikšķiles novada pašvaldība vērtē kā perspektīvu un attīstību veicinošu. Vērtējot sadarbības iespējas, Ikšķiles novada pašvaldība kā sadarbības prioritāti ir noteikusi iedzīvotāju intereses, izvērtējot katras jomas mērķauditorijas ieguvumus pašvaldību sadarbības rezultātā.

Izglītības, kultūras un sporta jomā sadarbība ar Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadiem ir bijusi tikai atsevišķu aktivitāšu vai pasākumu ietvaros, jo Ikšķiles novada iedzīvotāju interesēs daudz efektīvāka un uz izaugsmi vērsta sadarbība ir ar Pierīgas pašvaldībām.

 1. Vai un kā ATR kontekstā ir vērtēta līdzšinējā pašvaldību sadarbība un kā tā ir ņemta vērā plānojot apvienojamās teritorijas?
 2. Vai un kā ir vērtēta dažādu jomu attīstības perspektīva apvienojot novadus, kuriem līdz šim nav bijušas abpusējas kopīgas intereses dažādu jomu sadarbības veidošanā, jo ieguvēji no šādas sadarbības būtu tikai atsevišķu teritoriju iedzīvotāji?
 3. Kādi būs katras jomas ieguvumi un zaudējumi, ņemot vērā, ka visu pašvaldību līdzšinējie rādītāji dažādās jomās ir atšķirīgi?
 4. Vai un kā tieši ir plānots pielīdzināt visa jaunizveidojamā novada dažādu jomu rādītājus (tostarp kvalitāti) un kā tas ietekmēs Ikšķiles novada izaugsmi? 

Pierīgas pašvaldībām ir līdzīgas prioritātes un intereses un to sadarbība palīdzētu risināt Pierīgas pašvaldībām aktuālos jautājumus saistībā ar pašvaldību pakalpojumu apmēra pieaugumu, kas galvenokārt saistīts ar pastāvīgo iedzīvotāju skaita pieaugumu.

 1. Kā Ikšķiles novadu, kam ir Pierīgas novadiem raksturīgās iezīmes, apvienojot ar Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadiem, tiks ievērotas Ikšķiles novada iedzīvotāju intereses un kā tiks ietekmēta Ikšķiles novada ekonomiskā izaugsme.
 2. Kā tikai apvienojot novadus ir plānots veicināt uzņēmējdarbības attīstību?
 3. Vai novada administratīvās teritorijas lielums ir šķērslis vai nosacījums uzņēmējdarbības veikšanai?
 4. Ņemot vērā, ka liela daļa Ikšķiles novada iedzīvotāju strādā Rīgā, kur ir augstāka darba samaksa, kā apvienojot novadu teritorijas ir plānots veicināt šo darbinieku vēlmi strādāt jaunizveidotā novada teritorijā, kur vidējās darba samaksas līmenis ir būtiski zemāks, salīdzinājumā ar Rīgu?

Saistībā ar ATR VARAM norāda uz būtisku administratīvo izdevumu samazinājumu.

 1. Vai ir izvērtēts, kāds būs reālais administratīvo izdevumu samazinājums Ikšķiles novadu apvienojot ar Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadiem, ņemot vērā pašvaldībām  noteikto funkciju apmēru?
 2. Kāds būs reālais pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo darbinieku skaita samazinājums, jo īpaši ņemot vērā atsevišķās jomās normatīvajos aktos noteikto obligāto darbinieku skaitu?
 3. Kā ir plānots saglabāt Ikšķiles novadā piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, ja ir paredzēts samazināt darbinieku skaitu?

Izvērtējot administratīvos izdevumus uz vienu iedzīvotāju, Ikšķiles novadā salīdzinot 2017.gadu un 2018.gadu, izdevumi uz vienu iedzīvotāju ir samazinājušies par 51.72 euro un ir zemākie starp Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadiem, kur ir vērojams šo izdevumu pieaugums un iedzīvotāju skaita samazinājums. Tas pierāda, ka novadā, kurā ir pastāvīgs iedzīvotāju skaita pieaugums, kā tas ir Ikšķilē, ir daudz ekonomiskāka administratīvo izdevumu sistēma, nekā Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novados, kur samazinoties iedzīvotāju skaitam pieaug administratīvie izdevumi uz vienu iedzīvotāju.

 1. Vai plānojot novadu apvienošanu ir vērtētas katra novada administratīvo izdevumu dinamika salīdzinot pēdējo gadu rādītājus un izvērtējot izdevumu izmaiņu tendences un attīstības prognozes? Kā tas ir ņemts vērā, nosakot administratīvi teritoriālā iedalījuma izveides kritēriju – Pierīgas novadiem ne mazāk par 15 000 iedzīvotāju?
 2. Vai tiks izstrādāti normatīvie akti par šobrīd pašvaldībās piedāvāto atvieglojumu, piemaksu t.t. sistēmas saglabāšanu, lai konkrētām iedzīvotāju grupām nepasliktinātu situāciju (piemēram, vai tiks saglabāti šobrīd piešķirtie Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, piemaksas pedagogiem u.t.t.) vai arī tas būs tikai un vienīgi jaunizveidojamā novada domes kompetencē?
 3. Ņemot vērā Rīgas tuvumu un iedzīvotāju mobilitātes iespējas, lai piesaistītu augsti kvalificētus darbiniekus un veicinātu izglītības līmeņa celšanos, Ikšķiles novada pašvaldība ir noteikusi piemaksas pie pedagogu darba samaksas. Vai apvienojot novadus ir plānots saglabāt jau izveidoto piemaksu modeli, lai nodrošinātu kvalitatīvu darbinieku piesaistīšanu? Vai visā jaunizveidojamā novada teritorijā ir plānots veidot vienotu pedagogu darba apmaksas sistēmu un kāda tā būs, salīdzinājumā ar šobrīd esošo?

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce vairākkārt publiskajā telpā ir norādījis, ka rīkos tikšanās ne vien ar pašvaldību deputātiem, bet arī ar visu novadu iedzīvotājiem. Saskaņā šobrīd pieejamo informāciju, līdz šim tikšanās ar iedzīvotājiem nav notikušas.

 1. Kad (lūdzam norādīt konkrētu datumu) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce plāno tikties ar Ikšķiles novada iedzīvotājiem?

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce 2019.gada 9.aprīļa LTV 1 raidījumā “1:1” izteica domu, ka reforma ir atbalstāma, jo tikšot veidoti lielāki novadi, kas spēs veiksmīgāk veicināt attīstību reģionos, ja pie spēcīgākajiem tiks pievienoti ekonomiski vājāki novadi. 

 1. Kādus konkrētus rādītājus un kritērijus VARAM ir izmantojis ATR modeļa sagatavošanā, paredzot Ikšķiles novada pašvaldību apvienot ar Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadiem?  
 2. Kas ir tie ekonomiskie rādītāji, kuri pierāda, ka Ikšķiles novads ir ekonomiski vājāks salīdzinājumā ar Ogres novadu, kuram ir plānots pievienot Ikšķili?
 3. Ja ATR kontekstā VARAM norāda, ka pašvaldību reformu ir nepieciešams veikt primāri Latvijas iedzīvotāju interesēs, tad vai un kā ir ņemtas vērā arī Ikšķiles novada iedzīvotāju intereses, ja iedzīvotāji ir pauduši skaidru un nepārprotamu viedokli aptaujā par līdzšinējās administratīvās teritorijas saglabāšanu?

Lai objektīvi un konstruktīvi izvērtētu ATR ietekmi uz Ikšķiles novada turpmāko attīstību, lūdzam sniegt precīzas un detalizētas atbildes uz visiem iepriekšminētajiem jautājumiem.       

Domes priekšsēdētājs                                                                                               Indulis Trapiņš