Tīnūžos diskutē par dabā balstītiem risinājumiem pilsētvides atveseļošanai

logo

26. augustā Tīnūžu tautas namā  notika Latvijas Pašvaldību savienības un Ikšķiles novada pašvaldības rīkotais seminārs “Dabā balstīti risinājumi pilsētvides atveseļošanai, notekūdeņu un lietus ūdens attīrīšanai”.

Vides aizsardzības un klimata pārmaiņu jautājumu risināšana šobrīd pasaulē ir kļuvusi par vienu no prioritātēm, tādēļ tiek meklētas arvien jaunas iespējas un tehnoloģijas, kā mazināt vides piesārņojumu, sekmēt pielāgošanos klimata pārmaiņām, saglabāt bioloģisko daudzveidību. Gan pasaules, gan ES mērķu sasniegšanai šajās jomās arvien vairāk tiek izmantoti dabā balstīti risinājumi. Dabā balstītu risinājumu koncepcijas pamatā ir zināšanas, ka veselīgas dabiskas un pārvaldītas ekosistēmas sniedz daudzveidīgu pakalpojumu klāstu, no kura atkarīga cilvēku labklājība.

Seminārs bija veltīts ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem  nr. 6 “Nodrošināt ūdens un sanitārijas pieejamību visiem un ilgtspējīgu pārvaldību” (apakšmērķis 6.6. – līdz 2030. gadam aizsargāt un atjaunot ar ūdeni saistītas ekosistēmas, tai skaitā kalnus, mežus, mitrājus, upes, pazemes ūdeņus un ezerus) un nr. 13 “Veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi” (apakšmērķis nr. 13.1. – visās valstīs stiprināt noturību pret apdraudējumiem, kas saistīti ar klimatu un dabas katastrofām, un spēju pielāgoties tām).

Dabā balstītu risinājumu koncepcijas pamatā ir zināšanas, ka veselīgas dabiskas un pārvaldītas ekosistēmas sniedz daudzveidīgu pakalpojumu klāstu, no kura atkarīga cilvēku labklājība. Dabā balstīti risinājumi atdarina ekosistēmu pakalpojumus, piemēram, biofiltri lietus ūdeņu noteces regulēšanai, zālāju joslas erozijas mazināšanai, uztvērējaugu stādījumi piesārņojuma un barības vielu piesaistei, zaļie jumti gaisa kvalitātes uzlabošanai. Izstrādājot un ieviešot dabas atbalstītus risinājumus, tiek panākta noturība, vienlaikus radot labumu sabiedrībai, videi un ekonomikai.

Seminārā dalījās gan ar labās prakses piemēriem pilsētvides atveseļošanā, gan dažādiem notekūdeņu un lietus ūdens attīrīšanas paņēmieniem ar dabā balstītiem risinājumiem, ko var izmantot, lai stiprinātu noturību pret apdraudējumiem, kuri saistīti ar klimata pārmaiņām un dabas katastrofām un spēju pielāgoties tām, kā arī aizsargātu dažādas ekosistēmas.

seminārs

seminārs

seminārs

seminārs

Tēmu “Ilgtspējīgi risinājumi vides kvalitātes uzlabošanā Ikšķiles novadā”  seminārā iztirzāja Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš un Attīstības nodaļas vadītāja Dina Vārslavāne.  “Pašvaldība vienmēr centusies  savos projektos iekļaut kādu inovāciju, lai uzlabotu vides kvalitāti un rūpētos par dabu un cilvēku labklājību ilgtermiņā,” ievadā sacīja priekšsēdētājs. Savukārt Attīstības nodaļas vadītāja sniedza īsu prezentāciju par pašvaldības realizētajiem projektiem, kuros izmantoti dažādi mūsdienīgi risinājumi, piemēram, saules kolektori un solārie gaismekļi.

seminārs

seminārs

Semināra otrajā daļā dalībnieki devās mācību ekskursijā, kuru vadīja INPSIA “Ikšķiles māja” Ūdenssaimniecības dienesta vadītājs Uģis Plaudis. Ekskursijas tēma bija: Tīnūžu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas- notekūdeņu attīrīšana ar augu (niedru) palīdzību kā ilgtspējīga metode notekūdeņu attīrīšanai un Ikšķiles lietus ūdens kanalizācijas izplūdes Daugavā risinājums ar attīrīšanas iekārtām un sūkņu staciju.