Pieņemts Ogres novada pašvaldības nolikums

ogres dome

Šodien, 1. jūlijā Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē deputāti pieņēma Ogres novada pašvaldības nolikumu, kas ir saistošie noteikumi, kuri nosaka Ogres novada pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Nolikums nosaka, ka Ogres novads ir vienota administratīvā teritorija, ko veido administratīvajā teritorijā ietilpstošās teritoriālā iedalījuma vienības: Birzgales pagasts; Ikšķiles pilsēta; Jumpravas pagasts; Krapes pagasts; Ķeguma pilsēta; Ķeipenes pagasts; Lauberes pagasts; Lēdmanes pagasts; Lielvārdes pagasts; Lielvārdes pilsēta; Madlienas pagasts; Mazozolu pagasts; Meņģeles pagasts;Ogres valstspilsēta; Ogresgala pagasts; Rembates pagasts; Suntažu pagasts; Taurupes pagasts; Tīnūžu pagasts; Tomes pagasts.

Ogres novada administratīvais centrs ir Ogres valstspilsēta.

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Ogres novada pašvaldības dome. Domi atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam veido 23 deputāti. Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, dome izveido pastāvīgās komitejas un no domes deputātiem ievēl komiteju locekļus.

Pašvaldības administrāciju veido domes izveidotas pašvaldības iestādes, tai skaitā pašvaldības Centrālā administrācija, pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldes, pašvaldības aģentūras un pašvaldības kapitālsabiedrības.

Centrālās administrācijas struktūrvienības: Pašvaldības kapitāla daļu pārvaldības nodaļa; Komunikāciju nodaļa; Budžeta nodaļa; Finanšu nodaļa; Ogres novada būvvalde; Ielu un ceļu  uzturēšanas nodaļa; Attīstības un plānošanas nodaļa; Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļa; Tūrisma plānošanas un attīstības nodaļa; Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa;

Kanceleja, kas nodrošina arī šādu apmeklētāju apkalpošanas vietu un valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk – VPVKAC) darbību:

                Pašvaldības apmeklētāju apkalpošanas centrs Ogrē;

                Ikšķiles VPVKAC;

                Tīnūžu VPVKAC;

                Ķeguma VPVKAC;

                Lielvārdes VPVKAC;

Personālvadības nodaļa; Juridiskā nodaļa; Informācijas sistēmu un tehnoloģiju nodaļa; Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļa.

Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Ogres novada pagastos un novada pilsētās, kurās neatrodas pašvaldības administratīvais centrs, pašvaldības saimniecisko darbību un attiecīgajā Ogres novada administratīvajā teritorijā ietilpstošajā teritoriālā iedalījuma vienībā esošo pašvaldības iestāžu saimniecisko apkalpošanu nodrošina, dome izveido šādas pilsētu un pagastu pārvaldes, kas ir pašvaldības iestādes. Līdzšinējā Ikšķiles novada teritorijā  - Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvalde.

Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku vienbalsīgi tika ievēlēts Gints Sīviņš.

Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektoru tika iecelts līdzšinējais Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis. Savukārt par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietnieci tika ievēlēta Dana Bārbale.

Ogres novada pašvaldības_nolikums

Lēmums_Par saistošo noteikumu Nr.12/2021 „Ogres novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu