Paziņojums par lokālplānojuma „Teritorija pie Irbenāju ielas” izstrādes uzsākšanu

lokālplānojuma teritorija

Ikšķiles novada pašvaldības domes 2021. gada 22. jūnija sēdē tika pieņemts lēmums Nr.7 “Par lokālplānojuma „Teritorija pie Irbenāju ielas” izstrādes uzsākšanu, grozot Ikšķiles novada teritorijas plānojumu” (protokols Nr.11/2021).

Lokālplānojuma izstrādes teritorijā ir iekļauta zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 74940120849, 74940120848, 74940121198, 74940121196, 74940121287, 74940120056  teritorija.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Ikšķiles novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu Savrupmāju apbūves teritorija ar indeksu 1 (DzS1) par funkcionālo zonējumu Savrupmāju apbūves teritorija (DzS), ņemot vērā meža zemju izvietojumu.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs – Ikšķiles novada pašvaldība.