Paziņojums par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma un tā vides pārskata publiskās apspriešanas termiņu

karte

Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2020. gada 29. aprīļa lēmumu Nr. 12 (prot. Nr. 7) “Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 2020. gada 26.februāra lēmumā Nr.23 (prot.Nr.2) “Par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”” Ikšķiles novada teritorijas plānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš tika pagarināts līdz 28 (divdesmit astotajai) dienai pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Ņemot vērā, ka Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktā ārkārtējā situācija tika noteikta līdz 2020. gada 9. jūnijam,  publiskā apspriešana beigsies 2020. gada 7. jūlijā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 29. jūnijā plkst. 18.00 Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē.

Iepazīties ar Ikšķiles novada teritorijas plānojuma un vides pārskata projektu var Ikšķiles novada pašvaldības ēkā (Peldu iela 22, Ikšķile), Klientu apkalpošanas centros Daugavas prospektā 34, Ikšķilē un „Kraujas”, Tīnūži, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Konsultācijas var saņemt sazinoties ar Ikšķiles novada pašvaldības teritorijas plānotāju Jāni Veilandu, t.65030344, e-pasts janis.veilands@ikskile.lv vai SIA „Reģionālie projekti”, t. 67320809, e-pasts birojs@rp.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt pašvaldības darba laikā vai nosūtot pa pastu Ikšķiles novada pašvaldībai, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, kā arī elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv. Priekšlikumus var iesniegt arī aizpildot anketu, kas jānosūta pašvaldībai.