Paziņojums par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma un tā vides pārskata publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu (atkārtoti)

Novietojuma shēma

            Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2020. gada 29. aprīļa lēmumu Nr. 12 (prot. Nr. 7) “Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 2020.gada 26.februāra lēmumā Nr.23 (prot.Nr.2) “Par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”” Ikšķiles novada teritorijas plānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš tika pagarināts līdz 28 (divdesmit astotajai) dienai pēc ārkārtējās situācijas beigām. Ārkārtējās situācijas beigu datumu nosaka Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv un Ģeoportālā www.geolatvija.lv tiks paziņots par publiskās apspriešanas sanāksmes norises laiku.

            Iepazīties ar Ikšķiles novada teritorijas plānojuma un vides pārskata projektu var Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv/geo/tapis#document_13293.

Konsultācijas var saņemt sazinoties ar Ikšķiles novada pašvaldības teritorijas plānotāju Jāni Veilandu, t.65030344, e-pasts janis.veilands@ikskile.lv vai SIA „Reģionālie projekti”, t. 67320809, e-pasts birojs@rp.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt nosūtot pa pastu Ikšķiles novada pašvaldībai, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā vai izmantojot pasta kastīti pie ieejas vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv. Priekšlikumus var iesniegt arī aizpildot pievienoto anketu, kas jānosūta pašvaldībai.

Pielikumā: Ikšķiles novada pašvaldības domes 2020. gada 29. aprīļa lēmums Nr. 12 (prot. Nr. 7)