Paziņojums par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

Ikšķiles novada funkcionālā zonējuma karte

Ikšķiles novada pašvaldības domes 2018.gada 28.novembra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.4 (prot.Nr.13 ) „Par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Ikšķiles novada teritorijas plānojuma izstrādes teritorijā ir iekļauta Ikšķiles novada administratīvā teritorija.

Izstrādes mērķis ir, ievērojot izmaiņas normatīvajos aktos, aktualizēt spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma veidus un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības, kā arī veikt zemes vienību funkcionālā zonējuma precizējumus.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus Ikšķiles novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstrādei var iesniegt orientējoši līdz 2019.gada 30.septembrim Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00, vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv.

Pielikumā: Darba uzdevums