Paziņojums par detālplānojuma “Zvejnieku iela 2, 8, 10, 16” publisko apspriešanu

Novietojuma shēma

Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2020.gada 25.marta lēmumu Nr.7 (prot.Nr.5) “Par detālplānojuma „Zvejnieku iela 2, 8, 10, 16” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, izstrādātais detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai.

            Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020.gada 6.aprīļa  līdz 2020.gada 4.maijam.

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju un iespējamo tās termiņa pagarināšanu, tiks izskatīta publiskās apspriešanas termiņa pagarināšana, kā arī paziņots Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv un Ģeoportālā www.geolatvija.lvpar publiskās apspriešanas sanāksmes norises laiku.

            Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Ikšķiles novada pašvaldības ēkā (pēc ārkārtējās situācijas beigām), Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt nosūtot pa pastu Ikšķiles novada pašvaldībai, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā vai izmantojot pasta kastīti pie ieejas vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv.

Lēmums.

Detālplānojuma materiāli:

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa DP-1, DP-2, DP-3

Paskaidrojuma raksts