Paziņojums par detālplānojuma „Zvejnieku iela 2, 8, 10, 16” publiskās apspriešanas termiņu

Novietojuma shēma

Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2020. gada 29. aprīļa lēmumu Nr. 13 (prot. Nr. 7) “Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 2020.gada 25.marta lēmumā Nr.7 (prot.Nr.5) “Par detālplānojuma „Zvejnieku iela 2, 8, 10, 16” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”” detālplānojuma  „Zvejnieku iela 2, 8, 10, 16” publiskās apspriešanas termiņš tika pagarināts līdz 21 (divdesmit pirmajai) dienai pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Ņemot vērā, ka Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktā ārkārtējā situācija tika noteikta līdz 2020. gada 9. jūnijam,  publiskā apspriešana beigsies 2020. gada 30. jūnijā.

 Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 15. jūnijā plkst. 18.00 Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē.

            Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Ikšķiles novada pašvaldības ēkā, Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt pašvaldības darba laikā vai nosūtot pa pastu Ikšķiles novada pašvaldībai, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, kā arī elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv.