Paziņojums par detālplānojuma „Zvejnieku iela 2, 8, 10, 16” publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu

Novietojuma shēma

   Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2020. gada 29. aprīļa lēmumu Nr. 13 (prot. Nr. 7) “Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 2020.gada 25.marta lēmumā Nr.7 (prot.Nr.5) “Par detālplānojuma „Zvejnieku iela 2, 8, 10, 16” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”” detālplānojuma  „Zvejnieku iela 2, 8, 10, 16” publiskās apspriešanas termiņš tika pagarināts līdz 21 (divdesmit pirmajai) dienai pēc ārkārtējās situācijas beigām. Ārkārtējās situācijas beigu datumu nosaka Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv un Ģeoportālā www.geolatvija.lv tiks paziņots par publiskās apspriešanas sanāksmes norises laiku.

            Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Ikšķiles novada pašvaldības ēkā (pēc ārkārtējās situācijas beigām), Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt nosūtot pa pastu Ikšķiles novada pašvaldībai, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā vai izmantojot pasta kastīti pie ieejas vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv.

Pielikumā: Ikšķiles novada pašvaldības domes 2020. gada 29. aprīļa lēmums Nr. 13 (prot. Nr. 7)