Paziņojums par detālplānojuma „Saltupes iela 20” izstrādes uzsākšanu

Novietojuma shēma

Ikšķiles novada pašvaldības domes 2020.gada 30.septembra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.9 (prot. Nr.18) „Par detālplānojuma „Saltupes iela 20” izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorijā ir iekļauta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940120029 teritorija, platība - 2,07 ha.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt un precizēt plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus detālplānojuma teritorijā, paredzot savrupmāju būvniecību jaunveidojamās zemes vienībās ar atbilstošu palīgizmantošanu un transporta infrastruktūras un inženierkomunikāciju objektiem.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji – Jānis Mačuļskis un Jānis Mellis.