Paziņojums par detālplānojuma „Jurģi” apstiprināšanu

Detālplānojuma teritorija

Ikšķiles novada pašvaldības domes 2020.gada 25.novembra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.9 (prot.Nr.22) „Par detālplānojuma „Jurģi” apstiprināšanu”.

Detālplānojuma risinājumā tiek plānota jauna ceļa pievienojuma izveidošanu valsts vietējajam autoceļam V966 un atbilstošu transporta infrastruktūru.

Detālplānojums stājas spēkā nākošajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldē Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles nov. pašvaldības darba laikā, Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Detālplānojuma Paskaidrojuma raksts

Detālplānojuma Grafiskā daļa

Detālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi