Paziņojums par detālplānojuma „Čukuri” izstrādes uzsākšanu

Novietojuma shēma

Ikšķiles novada pašvaldības domes 2020.gada 28.oktobra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.11 (prot. Nr.18) „Par detālplānojuma „Čukuri” izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorijā ir iekļauta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940020403 teritorija, platība - 2,8941 ha.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt un precizēt plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus detālplānojuma teritorijā, paredzot savrupmāju būvniecību jaunveidojamās zemes vienībās ar atbilstošu palīgizmantošanu un transporta infrastruktūras un inženierkomunikāciju objektiem.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – Jānis Meiris.