Par publiskās apspriešanas termiņu

publiskai apspiešanai2020

Ikšķiles novada pašvaldība informē, ka 2020. gada 25. martā pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr. 8 (prot. Nr. 5) “Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 2020.gada 26.februāra lēmumā Nr.23 (prot.Nr.2) “Par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai””, ar kuru teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas termiņš tika pagarināts līdz 2020. gada 20. aprīlim. Minētā domes lēmuma pieņemšanas dienā (25.03.2020.) tika apstiprināti arī grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums), papildinot Rīkojumu tostarp ar 4.41. punktu šādā redakcijā: noteikt, ka no teritorijas attīstības plānošanas normatīvajiem aktiem izrietošo un līdz 2020. gada 23. martam uzsākto sabiedrisko vai publisko apspriešanu termiņos netiek ieskaitīts laiks, kad valsts teritorijā ir ārkārtējā situācija”.

Ņemot vērā minēto, informējam, ka Ikšķiles novada teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas termiņš tiks pagarināts atbilstoši Rīkojuma noteikumiem.

Atgādinām, ka 2020.gada 6.aprīlī plānotā sanāksme nenotiks.

Ārkārtējās situācijas laikā iepazīties ar Ikšķiles novada teritorijas plānojuma un vides pārskata projektu var Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Konsultācijas var saņemt sazinoties ar Ikšķiles novada pašvaldības teritorijas plānotāju Jāni Veilandu, t.65030344, e-pasts janis.veilands@ikskile.lv vai SIA „Reģionālie projekti”, t. 67320809, e-pasts birojs@rp.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt nosūtot pa pastu Ikšķiles novada pašvaldībai, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā vai izmantojot pasta kastīti pie ieejas vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv. Priekšlikumus var iesniegt arī aizpildot pievienoto anketu, kas jānosūta pašvaldībai.