Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu

māja nauda

Ikšķiles novada pašvaldības dome 23. decembrī lēmusi piemērot nomas maksas atbrīvojumu, jo nekustamo īpašumu telpu nomniekiem objektīvi ir liegta iespēja sniegt komercpakalpojumus nomātajās telpās, vai pilnvērtīgi sniegt pakalpojumus Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēm to klātienes darbības pārtraukumā vai samazināta darba apstākļos.

Pašvaldība piemēros nomas maksas atbrīvojumu, ja nomnieks noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vai kustamo mantu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā.

Savukārt, ja nomnieks turpina izmantot iznomāto nekustamo īpašumu, nomas maksas samazinājums tiks piemērots atbilstoši nomnieka ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam, bet nepārsniedzot 90 % no nomas līgumā noteiktās nomas maksas.

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums (Likums) 14. pants nosaka, ka valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas var atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem (elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem).

Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību" (Noteikumi) nosaka kārtību, kādā publiskas personas var piemērot nomas maksas samazinājumu vai atbrīvojumu no nomas maksas komersantam vai citam saimnieciskās darbības veicējam, biedrībai un nodibinājumam, kuru ietekmējusi valstī noteiktā ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību.

Noteikumi nosaka, ka ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem nomniekiem pašvaldības var sniegt atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu (Atbalsts), pamatojoties uz nomnieka atbilstību noteiktajiem kritērijiem, Noteikumu 6. un 7. punkts nosaka, ka nomas maksas samazinājumu vai atbrīvojumu piešķir uz nomnieka iesnieguma pamata un lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Neskatoties uz Atbalstu, nomniekiem saglabājas pienākums veikt samaksu par ar nomas līgumu iznomātā nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), maksāt nekustamā īpašuma nodokli, maksāt apdrošināšanas izdevumus un kompensēt zemes nomas maksu, ja iznomāta ēka/telpas, kas atrodas uz privātas zemes.

Atbalsts tiek piemērots, ņemot vērā nomnieka atbilstību Noteikumos noteiktajiem kritērijiem, kuri paredz, ka Atbalsts ir piešķirams, ja nomniekam vienlaikus izpildās visi zemāk minēti nosacījumi:

  • nomniekam ir samazinājušies ieņēmumi Noteikumu 3.1. punktā minētajā laika posmā vismaz par 30 %;
  • nomniekam nav VID administrēto nodokļu parādu, vairāk kā 1000 eiro;
  • nomniekam nav pasludināts maksātnespējas process;
  • nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju;
  • nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās vismaz 75 % kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

Domes lēmums_23.12.2020.