Par bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas izveidošanu

bērna roka

Ogres novada pašvaldības 2021. gada 9. septembra domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums  “Par bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas izveidošanu”.

Lēmums paredz uzdot Ogres novada pašvaldības izpilddirektoram līdz 2021. gada 1. oktobrim Ministru kabineta noteikumu noteiktajā kārtībā ar rīkojumu izveidot bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu, kuras sastāvā iekļauj:

  • pārstāvi no Ogres novada pašvaldības policijas;
  • pārstāvi no Ogres novada Sociālā dienesta;
  • Ogres novada Izglītības pārvaldes speciālistu;
  • Pārstāvi no Ogres novada bāriņtiesas.

Par  Sadarbības grupas vadītāju nosakot Ogres novada Izglītības pārvaldes speciālistu – speciālistu bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.

Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumi Nr. 545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” (turpmāk – MK noteikumi) nosaka valsts un pašvaldību institūciju un nevalstisko organizāciju (turpmāk – institūcija) sadarbības organizēšanu un kārtību, kādā īstenojama bērnu tiesību aizsardzība.

MK noteikumu 2. punkts noteic, ka institūcijas atbilstoši to kompetencē esošajiem bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem un darbības mērķiem īsteno bērnu tiesību aizsardzību bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu un Bērnu lietu sadarbības padomes ietvaros.

MK noteikumu 4. punkts noteic, ka sadarbības grupa ir konsultatīva koleģiāla institūcija, kuru izveido pašvaldība, un tās darbības teritorija ir attiecīgā novada vai republikas pilsētas administratīvā teritorija.