Izveidota vienota Ogres novada Izglītības pārvalde

dators

Šodien, 8. jūlijā, Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums par jaunas Ogres novada Izglītības pārvaldes izveidi.

Administratīvi teritoriālas reformas rezultātā (ATR) 2021. gada 1. jūlijā, līdz ar pašvaldību vēlēšanās ievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi, stājās spēkā arī administratīvi teritoriālais dalījums, Ogres novadā apvienojot Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadus.

Līdz ATR stāšanos spēkā Lielvārdes novadā izglītības un jaunatnes lietu jautājumus risināja un valsts izglītības politiku īstenoja Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļa; Ķeguma novadā izglītības darbu koordinēja Ķeguma novada pašvaldības administrācijas speciālists izglītības jautājumos; Ikšķiles novadā izglītības un kultūras iestāžu institucionālo attīstību atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un novada iespējām īstenoja Ikšķiles novada pašvaldības administrācijas Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvalde, savukārt Ogres novadā pašvaldības funkcijas izglītības un jaunatnes politikas jomā, nodrošinot Ogres novada iedzīvotājiem kvalitatīvu un pieejamu izglītību un jaunatnes atbalstu, īstenoja Ogres novada pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde “Ogres novada izglītības pārvalde”.

Izvērtējot Ogres novada pašvaldībai nodoto apvienojamo novadu pašvaldību pārvaldes struktūru un funkcijas izglītības jomā, to pildīšanas efektivitāti, jaunievēlētā Ogres novada pašvaldības dome 2021. gada 1. jūlijā apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 12/2021 “Ogres novada pašvaldības nolikums”.

Ņemot vērā iepriekš minēto, domes ārkārtas sēdē deputāti lēma ar 2021. gada 12. jūliju izveidot Ogres novada Izglītības pārvaldi, nosakot, ka Ogres novada Izglītības pārvalde ir Ogres novada pašvaldības iestāde, kas pilda izglītības pārvaldes funkcijas, koordinē izglītības procesu un darbu ar jaunatni visā Ogres novadā, kā arī īsteno izglītības metodisko vadību un tās pakļautībā ir visas pašvaldības izglītības iestādes un to struktūrvienības.

Lēmums paredz sadalīt Lielvārdes pašvaldības administrācijas, Ķeguma pašvaldības administrācijas un Ikšķiles pašvaldības administrācijas struktūrvienības, nododot tās pārvaldes uzdevumus izglītības jomā, kā arī nododot Ogres novada pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes “Ogres novada izglītības pārvalde” pārvaldes uzdevumus Ogres novada Izglītības pārvaldei, kā rezultātā Lielvārdes Izglītības nodaļa, Ķeguma speciālista izglītības jautājumos amata vienība, Ikšķiles Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvalde un Ogres novada pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde “Ogres novada izglītības pārvalde” tiek likvidētas.

Ārkārtas domes sēdē tika apstiprināts arī Ogres novada Izglītības pārvaldes nolikums, kas nosaka iestādes uzbūvi un darba organizāciju. Deputāti apstiprināja arī Ogres novada Izglītības pārvaldes amatu un mēnešalgu likmju sarakstu, nosakot, ka jaunizveidotajā Ogres novada Izglītības pārvaldes struktūrā ir 18 darbinieki, tai skaitā pārvaldes vadītājs; izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks – vispārējās izglītības un metodiskā atbalsta nodaļas vadītājs; galvenais speciālists izglītības metodikā; izglītības metodiķis; galvenais speciālists vispārējās un speciālās izglītības jautājumos; galvenais speciālists pirmsskolas izglītības jautājumos; speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos; izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks -  profesionālās ievirzes un interešu izglītības nodaļas vadītājs; galvenais speciālists profesionālās ievirzes un interešu izglītības jautājumos; galvenais speciālists profesionālās un mūžizglītības jautājumos; galvenais jaunatnes lietu speciālists; jaunatnes darbinieks, izglītības projektu vadītājs; izglītības projektu koordinators; biroja administrators; jurists; datorsistēmu un datortīklu administrators un ēkas dežurants.

Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis uzsvēra, ka izglītība kā prioritāte ir bijusi visos partiju sarakstos, tieši tāpēc izglītības jomas attīstībai ir piešķirti papildu finanšu līdzekļi. 

Arī Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš ir gandarīts par paplašināto Ogres novada Izglītības struktūru, kas ar vairāku metodiķu atbalstu spēcinās metodisko darbu visā Ogres novadā.

Lēmums par Ogres novada Izglītības pārvaldes izveidi paredz, ka jaunizveidotā Ogres novada Izglītības pārvalde finanšu līdzekļus saņems no Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, valsts mērķdotācijām, Eiropas Savienības projektu līdzekļiem, ziedojumiem un dāvinājumiem. Grāmatvedības un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistīto iepirkumu funkcijas tiks īstenotas centralizēti, ko nodrošinās Ogres novada pašvaldības centrālā administrācija.

Avots: www.ogresnovads.lv