Informācija iedzīvotājiem par sociālā atbalsta saņemšanas kārtību pārejas periodā

rokas sadarbība

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Labklājības ministriju Rokasgrāmatā “Metodika 2021.gada jaunveidojamo novadu pašvaldību darbības uzsākšanai” ir sagatavojusi ieteikumus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības organizēšanai un brīvprātīgo iniciatīvu sociālajā jomā īstenošanai.

Visu Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvienojamo novadu un republikas pilsētu pašvaldību sociālie dienesti, kā pastarpinātās pārvaldes iestādes pēc 2021.gada 1.jūlija turpina darbu līdz jaunā pašvaldības dome tos likvidē vai reorganizē. Līdz ar to 2021.gada 1.jūlijā jaunajā pašvaldībā ir vairāki sociālie dienesti, līdz dome pieņem lēmumu par to turpmāko darbību.

Ņemot vērā minēto līdz Ogres novada pašvaldībā tiks izveidots vienots sociālais dienests, Ikšķiles novada pašvaldības Sociālais dienests joprojām turpinās darbu Daugavas prospektā 34, Ikšķilē. Lai saņemtu sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumu, aicinām sazināties ar sociālo darbinieku telefoniski un vienoties par konsultācijas laiku. Sociālo darbinieku tālruņi – 65055459, 68625938, 22027666, 26179145.

Līdz saistošo noteikumu unificēšanai darbosies novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi un pārejas periodā atbalsts iedzīvotājiem tiks piešķirts pēc deklarētās dzīvesvietas atbilstoši bijušās (apvienojamās) pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Līdz brīdim, kad stāsies spēkā vienoti Ogres novada saistošie noteikumi, spēkā būs Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi. Sociālie pabalsti un sociālie pakalpojumi pamatojoties uz Ikšķiles novada saistošajiem noteikumi tiks piešķirti apvienojamās Ikšķiles novada teritorijas deklarētajiem iedzīvotājiem.

Jaunajiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kas regulē papildu sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību, atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumos noteiktajam jābūt pieņemtiem savlaicīgi, lai ne vēlāk kā līdz 2021.gada 1.oktobrim tie būtu stājušies spēkā.