Ikšķiles novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2011-2030 un Ikšķiles novada attīstības programmas 2011-2017 publiskās apspriešanas rezultāti

Pēc publiskās apspriešanas procesa, kurš tika organizēts no 2010.gada 15.oktobra līdz 30.novembrim, ir sagatavotas Ikšķiles novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un Ikšķiles novada attīstības programmas projektu pilnveidotās redakcijas.Sanāksmju dalībnieku sarakstu un izteikto viedokļu kopsavilkumu, kā arī iesniegto anketu un rakstisko priekšlikumu apkopojumu skatīt pievienotajos materiālos.

Ņemot vērā, ka šiem plānošanas dokumentiem tiek veikts stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējums (skatīt nākamo paziņojumu www.ikskile.lv), projektu gala redakcijas apstiprināšanai domes sēdē tiks sagatavotas pēc minētā novērtējuma pabeigšanas un saskaņošanas ar Rīgas plānošanas reģiona administrāciju.

Pielikumi: