Atbalsts vecākiem un personām, kuras aprūpē bērnus

mb plauksta

Ikšķiles novada pašvaldība sniedz atbalstu ģimenēm gadījumos, ja bērnu aprūpes personas ir saslimušas ar COVID-19 un tiek stacionētas uz slimnīcu, un nav iespējams bērnam nodrošināt aprūpi pie radiniekiem vai citām bērnam tuvām personām. Pašvaldība šādos gadījumos nodrošina bērna aprūpi, uzraudzību un sniedz bērnam nepieciešamo atbalstu.

Risinājums par atbilstošāko bērna uzraudzības un aprūpes veidu tiek pieņemts kopā ar bērna pārstāvjiem (vecākiem, aizbildņiem, audžuvecākiem), noskaidrojot paša bērna viedokli, ja tas ir iespējams, ņemot vērā bērna vecumu un briedumu.

Ikšķiles novada pašvaldība nodrošina bērna uzturēšanos bērna vajadzībām speciāli piemērotās telpās visā karantīnas periodā, vai līdz brīdim, kad bērna aprūpes personas pašas ir spējīgas nodrošināt bērna aprūpi. Telpas tiek piemeklētas, izvērtējot situāciju individuāli, un, ņemot vērā bērna vecumu un vajadzības. Ikšķiles novada uzņēmēji sniedz atbalstu, nodrošinot ne tikai izmitināšanas, bet arī ēdināšanas pakalpojumus, kurus apmaksā Ikšķiles novada pašvaldība.

Karantīnas periodu bērns uzturas kopā ar Ikšķiles novada pašvaldības algotu aprūpes personu, kura nodrošina bērna aprūpi un uzraudzību, novēro bērna veselības stāvokli. Visu aprūpes laiku bāriņtiesa sniedz atbalstu, lai nodrošinātu bērna vajadzībām nepieciešamo.

Gadījumā, ja ģimenei ir zināms radinieks, vai cita bērnam tuva persona, kura dažādu apstākļu dēļ bērnu nevar uzņemt savās mājās un nav iespējams bērna aprūpi un uzraudzību īstenot bērna dzīvesvietā, Ikšķiles novada pašvaldība var nodrošināt bērna un viņam tuvās personas uzturēšanos kopā ar bērnu un viņu ēdināšanu pašvaldības nodrošinātās telpās.

Jāpiemin, ka bērnam, kurš ir sasniedzis 13 gadu vecumu, ir tiesības atrasties mājās vienam, ja bērna pārstāvji un pats bērns tam piekrīt. Šādā situācijā bāriņtiesa veic bērna uzraudzību (apmeklē bērnu pēc nepieciešamības, pārliecinās par bērna drošību, novēro bērna veselības stāvokli) un sadarbībā ar sociālo dienestu sniedz psihosociālu atbalstu, tajā skaitā nodrošinot ēdināšanu.

Ikšķiles novada pašvaldība vērš uzmanību, ka jebkurā no minētajām situācijām, kā arī gadījumos, ja bērna aprūpes personas tiek stacionētas un bērna aprūpi un uzraudzību īsteno kāds no tuviniekiem bērna vai aprūpes personas dzīvesvietā, ģimenei ir iespēja saņemt no pašvaldības viņu situācijā nepieciešamo atbalstu, gan psiholoģisku, gan cita veida, piemēram, transportēšanu, kas varētu būt nepieciešama, ja izvēlētajai bērna aprūpes personai nav iespējams nogādāt bērnu savā dzīvesvietā, jo nav pieļaujams, ka šādos gadījumos tiek izmantots sabiedriskais transports.

Aicinām izmantot Ikšķiles novada pašvaldības sniegto atbalstu, kā arī informēt pašvaldību par ģimenēm, kurām šāds atbalsts ir nepieciešams. Papildus informācijai un gadījumos, ja rodas nepieciešamība atbalstu saņemt, lūdzam vērsties Ikšķiles novada bāriņtiesā, kura koordinē un pārauga atbalsta saņemšanu. Gadījumā, ja iestājas situācija, kad atbalsts ir nepieciešams, ar Ikšķiles novada bāriņtiesu var sazināties jebkurā diennakts laikā, zvanot uz tālruņa numuru 26310869.