Aktualitātes sociālo pakalpojumu jomā pēc 1. jūlija

ogre soc dienests

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2021. gada 1. jūlijā pēc pirmās domes sēdes darbu ir uzsākusi jaunizveidotā Ogres novada pašvaldība, apvienojoties Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novada pašvaldībām. Jaunizveidotā pašvaldība pārmanto visu apvienoto pašvaldību tiesības un saistības.

Kā informē Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa, visu apvienojamo novadu pašvaldību sociālie dienesti pēc 1.jūlija turpina darbu ierastajā kārtībā, līdz jaunā pašvaldības dome pieņems lēmumu par to reorganizāciju vai likvidāciju.

Mainījušies nosacījumi mājokļa pabalsta saņemšanai

No 1. jūlija stājās spēkā arī jauni nosacījumi mājokļa pabalsta saņemšanai, kas paredz vispirms noteikt mājsaimniecības ienākumus un  atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kuru var piešķirt uz trīs vai sešiem mēnešiem. Par šo laiku var tikt aprēķināts arī mājokļa pabalsts.

Mājokļa pabalstu var pieprasīt persona, kura dzīvo īpašumā esošā vai īrētā mājoklī un tur deklarējusi savu dzīves vietu. Ja mājoklis tiek īrēts, ir jābūt noslēgtam īres līgumam par nekustamā īpašuma lietošanu.

Mājokļa pabalsta aprēķinā turpmāk tiks ņemti vērā šādi izdevumi: par dzīvojamās telpas lietšanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām); par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām; ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķinās kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma 109 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā (GMI) sliekšņu summu mājsaimniecībai, faktiskajiem izdevumiem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot MK noteikumos noteikto formulu.

Mājokļa pabalstu izmaksās ne retāk kā reizi trijos mēnešos, izņemot mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei, kuru var izmaksāt vienā vai vairākās reizēs kalendārajā gadā. Pabalstu pārskaitīs apsaimniekotājam vai komunālo pakalpojumu sniedzējiem, vai arī uz iesniedzēja norādīto kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

Kā noteikts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt labvēlīgākus nosacījumus mājokļa pabalsta izdevumu pozīcijām, noteikt koeficientu GMI sliekšņu summai mājsaimniecībai un mājsaimniecību veidus, kuriem tiek piemērots koeficients mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai. Tāpēc tuvāko mēnešu laikā pēc jauno mājokļa pabalsta nosacījumu ieviešanas pašvaldībā vēl tiks vērtēts izmaksu apjoms un iespējas, kā paplašināt mājokļa pabalsta saņēmēju loku.

Lai saņemtu sociālo palīdzību un izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, vienai no mājsaimniecības personām nepieciešams vērsties Sociālajā dienestā un iesniegt:

  • iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
  • izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
  • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
  • dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas; dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu); citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

Konsultēties par pabalstu saņemšanas iespējām var Ogres novada Sociālajā dienestā, zvanot pa tālruni 28807927 vai rakstot uz e-pastu ogressd@ogresnovads.lv.

Būtiskas izmaiņas asistenta pakalpojumu nodrošināšanas kārtībā

No 1. jūlija stājās spēkā būtiskas izmaiņas asistenta pakalpojuma nodrošināšanas kārtībā, mainot pieeju asistenta pakalpojuma stundu piešķiršanai un apmaksai. Jauno pakalpojuma kārtību paredz “Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti”.

Jaunā pakalpojuma nodrošināšanas kārtība paredz atteikties no vērtēšanas, cik stundas asistents personai ar invaliditāti ir sniedzis pakalpojumu, tā vietā personai piešķirot konstantu stundu skaitu mēnesī, ko persona var izmantot atbilstoši savām vēlmēm un prioritātēm, nesniedzot detalizētas atskaites par to, kādas vietas ir apmeklētas.

Noteikumi paredz, ka asistenta pakalpojumam nevajadzēs arī trešo personu apliecinājumus un pierādījuma dokumentus. Pilngadīgajām personām piešķirto stundu skaits būs atkarīgs no personas iesaistes pasākumos (vai persona strādā, mācās, apmeklē dienas aprūpes centru u.c.) un no sociālā dienesta noteiktā asistenta atbalsta nepieciešamības intensitātes līmeņa, kas tiks vērtēts atbilstoši vienotiem kritērijiem visās pašvaldībās. Ieviests arī jauns pakalpojums bērniem – pavadonis. Lai saņemtu aprūpes pakalpojumu bērniem, nevērtēs ģimenes ienākumu līmeni, bet gan nepieciešamību pēc pakalpojuma.

Asistenta pakalpojums bērniem ar invaliditāti tiks nodrošināts nemainīgā apjomā – 80 stundas mēnesī. Jaunais pavadoņa pakalpojums 60 stundas mēnesī tiks nodrošināts bērniem ar invaliditāti, kuriem nav īpašās kopšanas nepieciešamība, bet ir nepieciešams atbalsts, lai pārvietotos ārpus mājokļa. Piešķirtās stundas bērna ģimene būs tiesīga izmantot pēc saviem ieskatiem, organizējot asistenta vai pavadoņa piesaisti.

Saņemt pašvaldības nodrošinātu aprūpes pakalpojumu būs tiesības bērniem ar invaliditāti no piecu gadu vecuma, kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību. Pakalpojums tiks nodrošināts līdz 80 stundām mēnesī atkarībā no aprūpes nepieciešamības, ja ģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā un pašvaldības sociālais dienests būs konstatējis šādas aprūpes nepieciešamību.

Izmaiņas skar arī pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu. Šiem cilvēkiem asistenta pakalpojums tiks piešķirts konstantā apjomā (no 15-160 stundām mēnesī) atkarībā no personas ar invaliditāti iesaistes pasākumos (strādā, mācās, nepieciešamas regulāras medicīniskas procedūras u.c.) un noteiktā atbalsta intensitātes līmeņa (nepieciešams liels vai ļoti liels atbalsts). Vairs nebūs nepieciešams VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību.

Avots: www.ogresnovads.lv