Izglītības iestādes informācija par izglītojamo

2.pielikums

Ikšķiles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumam

 

Izglītības iestādes informācija par izglītojamo,

kurš tiek pieteikts pašvaldības pedagoģiski medicīniskajai komisijai

 

Datums _______________

 

Izglītojamā vārds un uzvārds _______________________________________

 

Personas kods _______________________________________

 

Izglītības iestāde _______________________________________

Klase vai grupa _______________________________________

 

Izglītojamā adrese un tālrunis _______________________________________

 

 

1. Izglītojamā spēju raksturojums

 

 

 

2. Izglītojamā spēju un zināšanu līmeņa atbilstība izglītības programmas prasībām

 

 

 

3. Veselības problēmas

 

 

4. Uzvedības problēmas

 

 

5. Mācīšanās grūtības

 

 

6. Kādi mācīšanās veidi un cita palīdzība tika piemēroti, cenšoties pārvarēt minētās grūtības

 

 

7. Priekšlikumi komisijas atzinumam

 

 

 

Klases (grupas) audzinātājs _____________________________________

(paraksts un tā atšifrējums)

 

 

Izglītības iestādes vadītājs ____________________________________

(paraksts un tā atšifrējums)

 

Z.v.

 


Pielikumi:

2.pielikums