Tīnūžu sākumskola

Tīnūžu pamatskola

 

 

 

TĪNŪŽU SĀKUMSKOLA
"Kalnliepas", Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads LV  5015
Tālr./fakss: 65068802, 26698640
E-pasts: tinuzusakumskola@ikskile.lv
Mājas lapa:  www.tinuzusakumskola.lv

 

 

 

Muižiņa

 

TĪNŪŽU SĀKUMSKOLA “MUIŽIŅA”
„Muižiņa”, Tīnūži, Tīnūžu pagasts,
Ikšķiles novads LV 5015
Tālrunis: 65068802
Direktore: Zane Āboliņa
Saimniecības vadītājs: Raimonds Slisis

 

 

 

 

Direktori:
1994.- 1997. gads - Eva Ozere
1997.- 1998. gads - Ieva Zveja
1999.- 2007. gads - Viktors Vasiļjevs
2007.- 2013. gads - Nelija Stauža
2013. - 2017. gads - Aelita Grase
2017. - 2018.gads - Juris Saratovs

2017./2018. mācību gadā Tīnūžu sākumskolā mācās 111 izglītojamie, strādā 21 pedagogi un 16 tehniskie darbinieki.
Skola vīzija: Tīnūžu sākumskola būs prestiža un mūsdienīga izglītības iestāde. Tīnūžu un tuvākās apkaimes bērniem dodot iespēju kvalitatīvi apgūt vispārējās pamatizglītības pirmā posma programmas un piedāvājot daudzpusīgas interešu izglītības nodarbības.

Skolas misija: Tīnūžu pamatskola ir izcila spējā attīstīt ikviena izglītojamā individuālās spējas kļūt par atbildīgām personām – pārliecinātām par sevi – vispusīgi izglītotām. Spējā realizēt savu potenciālu (zināšanas, prasmes, talants), iegūstot prasmi strādāt komandā, un sasniegt izvirzītos mērķus.

Skolas darbības pamatmērķi: 

 • veidot visiem izglītojamajiem pieejamu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu un uzdevumu sasniegšanu;
 • radīt izglītojamajiem iespējas gūt zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras sekmē pilnvērtīgas personības veidošanos, akceptējot mūsdienu darba tirgum atbilstošu izglītības iegūšanu un demokrātisku attiecību attīstību.

Skolas uzdevumi:

 • īstenot licencētās programmas;
 • nodrošināt katra izglītojamā spējām atbilstošu izglītību;
 • sagatavot izglītojamos izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē, izvēlēties mācību, audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamā personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
 • sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai aizbildņiem;
 • sadarboties ar pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un citiem sadarbības partneriem;
 • savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas, sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas procesā.

Tīnūžu sākumskolā ir izveidojušās tradīcijas:

 • Zinību diena
 • Ziedu paklāja veidošana
 • Sporta dienas
 • Drošības diena
 • Miķeļdienas gadatirgus
 • Sākumskolas tematiskās pēcpusdienas
 • Latvijas dzimšanas dienai veltīti pasākumi
 • Skolotāju diena
 • Svinīgs brīdis pie pieminekļa, lāpu gājiens
 • Ziemassvētku pasākums
 • Vecāku dienas
 • Pēdējā zvana svētki

Interešu izglītības nodarbību grafiks