Topodatubāze

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi par Ikšķiles novada administratīvo teritoriju no 2012.gada 27.aprīļa uztur Ikšķiles novada pašvaldības būvvalde. Informācijas izsniegšanas, iesniegšanas, pārbaudes un reģistrācijas kārtību nosaka Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.8/2012 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību Ikšķiles novadā". Maksa par būvvaldes sniegto pakalpojumu ir noteikta ar Ikšķiles novada domes 2014.gada 27.augusta lēmumu Nr.11 (prot.Nr.10) (sk. pielikumā).

Informācijas saņemšanai vai iesniegšanai pārbaudei un reģistrācijai ir nepieciešams iesniegt būvvaldei iesniegumu. Sagatavotās veidlapas skatīt pielikumā.

Informācijas izsniegšana (izņemot topogrāfiskās uzmērīšanas veikšanai), pārbaude un reģistrācija tiek veikta pēc priekšapmaksas saņemšanas. Rēķins tiek nosūtīts uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Lai apmaksu veiktu vienu reizi mēnesī, ir jānoslēdz sadarbības līgums. Pielikumā ir pievienots līguma projekts par sadarbību elektroniskā formātā starp pašvaldību un komersantu.

Informācija par sarkanajām līnijām tiek izsniegta vienlaicīgi ar informāciju no datubāzes (planšetēm) un pārbaudīta vienlaicīgi ar plāna pārbaudi, tāpēc atsevišķs būvvaldes saskaņojums nav obligāti nepieciešams. Informācija par Ikšķiles novada teritorijas plānojumā attēlotajām aizsargjoslām ir pieejama šeit: https://www.ikskile.lv/lv/jaunumi/esosas-aizsargjoslas-un-apgrutinatas-teritorijas-ikskiles-novada-teritorija

Plāns tiek reģistrēts datubāzē, izdarot uz visiem izdruku eksemplāriem šādu reģistrācijas apliecinājumu :

"Plāns reģistrēts Ikšķiles novada

pašvaldības topogrāfiskās informācijas datubāzē

ar Nr. _________, ___________

  (reģistrācijas datums)

_______________________

(datubāzes turētāja pārstāvja

 amats, vārds, uzvārds, paraksts) ".

Reģistrācijas apliecinājumu var saņemt arī elektroniskā veidā, iesniedzot būvvaldē visu rakstlaukumā norādīto personu ar e-parakstu parakstītu plānu edoc formātā. Tad reģistrācijas apliecinājums tiek pievienots šai edoc datnei un būvvaldes darbinieks izveidoto edoc pakotni paraksta ar e-parakstu.

Iesniegumi, datnes ar plāniem un Valsts zemes dienesta izsniegtā kadastra informācija, ko ir nepieciešams iesniegt elektroniskā formātā, ir jāsūta uz e-pasta adresi topodatubaze@ikskile.lv

Kontaktpersona - Ikšķiles novada pašvaldības teritorijas plānotājs Jānis Veilands, 65030344


Pielikumi:

Domes lēmums par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes turētāja sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

Iesniegums topogrāfijas reģistrēšanai

Iesniegums topogrāfiskās informācijas izsniegšanai

Sadarbības līgums

Saistošie noteikumi par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību Ikšķiles novadā