Attīstības programma

Ikšķiles novada attīstības programmas projekts 2019.-2025.gadam ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. Attīstības programma ir sagatavota saskaņā ar Ikšķiles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2011-2030 noteiktajām ilgtermiņa prioritātēm un vīziju.

Attīstības programmas izstrāde tika uzsākta 2017.gada septembrī. Programmas sagatavošanas laikā notika iedzīvotāju aptauja un vairākas tematiskās darba grupas, kurās novada iedzīvotāji un nozares speciālisti izvērtēja esošo situāciju un izteica viedokli par katras jomas turpmākās attīstības iespējām.

Ikšķiles novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekts:

Pašreizējās situācijas raksturojums

Stratēģiskā daļa

Rīcības plāns

Investīciju plāns

Īstenošanas uzraudzības kārtība

Domes lēmums

Ar Ikšķiles novada attīstības programmas projektu elektroniski var iepazīties arī portālā ĢeoLatvija.lv. Ar attīstības programmas projekta drukātā veidā var iepazīties Ikšķiles novada pašvaldībā Peldu ielā 22, Ikšķilē darba laikā vai klientu apkalpošanas centros (Daugavas prospekts 34, Ikšķile un Tīnūžu tautas nams “Kraujas”, Tīnūži) darba laikā.


Ikšķiles novada attīstības programma 2011. - 2017. gadam ir vidējā termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.

Novada Vīzija

Ikšķiles novads ir kļuvis par prestižu vietu dzīvei netālu no galvaspilsētas Rīgas, novadā dzīvo stipra kopiena, kas savu labklājību vairo, aktīvi nodarbojoties ar videi draudzīgu ražošanu un lauksaimniecību, tādejādi nodrošinot esošajām un nākamajām paaudzēm augstu vides kvalitāti, kas ļauj izmantot aktīvās atpūtas un tūrisma iespējas. Pašvaldība rūpējas par saviem iedzīvotājiem, nodrošinot nepieciešamo pakalpojumu pieejamību dažādās dzīves situācijās, kā arī uzturot un pilnveidojot esošo infrastruktūru un rūpīgi izvērtējot to attīstību, maksimāli noturot sociālo, ekonomisko un vides procesu līdzsvaru.

Novada specializācija

Ņemot vērā Ikšķiles kultūrvēsturisko mantojumu un aktīvo kultūras dzīvi, kā novada specializācija tiek noteikta tieši kultūras joma, kas vērsta uz pievilcīgas dzīves un atpūtas vides izveidi ar plašām darbības iespējām kultūras jomā, piemēram, teātris, kori, deju kolektīvi, pasākumi estrādē. Ikšķiles novads sniedz plašas iespējas kultūras jomā un bagātina novada iedzīvotāju ikdienu. Ikšķiles novada kultūrvēsturiskais mantojums nodrošina īpašu dzīves vidi un piesaista atpūtniekus no kaimiņu novadiem. Nākotnē Ikšķiles novads nostiprinās savu tēlu iedzīvotāju un viesu prātos kā spēcīgs kultūras centrs ar plašām attīstības iespējām.


Pielikumi:

Ikšķiles novada attīstības programma 2011-2017
Rīcības investīciju plāns 2014. gada aktualizētā redakcija
Rīcības investīciju plāns 2018. gada aktualizētā redakcija