Bāriņtiesa

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī lūdzam Ikšķiles novada iedzīvotājus nekavējoties informēt bāriņtiesu, ja ir zināmi gadījumi, ka pašvaldībā ir bērni:

  • kuru vecāki ir izbraukuši ārpus valsts un bērni atstāti vieni (visdrīzāk pusaudžu vecuma);
  • kuri valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ šobrīd atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības;
  • kuru vecākiem ir jāatrodas pašizolācijā un nepieciešams atbalsts ar īslaicīgu uzturēšanās vietu bērniem;
  • kas līdz 7 gadu vecumam ir atstāti vieni vai bērna, jaunāka par 13 gadiem, klātbūtnē.

Informējam, ka situācijā, ja vecāki neilgu laika periodu (kas nepārsniedz trīs mēnešus) ir spiesti atstāt bērnu citas personas aprūpē, ir iespēja izdot pilnvaru bērna pārstāvībai attālināti, izmantojot Latvijas notāru pakalpojumus neatkarīgi no tā, kurā valstī vecāks šobrīd atrodas – https://www.latvijasnotars.lv/articles/latvijas-notaru-pakalpojumi-pieejami-attalinati-iepazistiet-digitalakos-no-tiem.

Vienlaikus uzsverams, lai videokonsultācija varētu notikt, nepieciešams derīgs eParaksts. Citi nosacījumi videokonsultācijas notikšanai skatāmi šeit - https://www.latvijasnotars.lv/pages/nosacijumi-videokonsultacijas-norisei.

Svarīgi ikdienas organizēšanai!!!
Ņemot vērā situāciju ar izglītības iestāžu slēgšanu, kā arī ierobežojumiem atstāt bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs, atgādinām Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.panta sestajā daļā noteikto – vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

Tāpat uzsverams, ka vērtējams arī bērnu briedums, ne tikai formālais vecums, lai izvērtētu, vai bērna atrašanās vienam, piemēram 8 gadu vecumā, ir bērnam droša. Tāpat vērtējams, kāda vecuma bērns atstāts 13 un vairāk gadus sasnieguša bērna uzraudzībā (pastāv risks, ka 13 gadus vecs bērns nespēs nodrošināt pilnvērtīgu divus gadus veca bērna uzraudzību un aprūpi visas dienas garumā).

Vienlaikus aicinām Ikšķiles novada iedzīvotājus būt vērīgiem, līdzdarboties un sniegt atbalstu tiem sabiedrības locekļiem, kam tas šobrīd visvairāk nepieciešams, kā piemēram, veciem cilvēkiem pārtikas vai medikamentu iegādei.

......................................................................................................................................................................................................

Ikšķiles novada bāriņtiesa valstī izsludinātajā ārkārtas situācijas periodā apmeklētājus klātienē nepieņem. 

Bāriņtiesa konsultācijas sniedz attālināti pa tālruni 65020895, 26310869 vai e-pastu barintiesa@ikskile.lv.

  • Iesniegumus un citus dokumentus aicinām sūtīt pa pastu, iesniegt elektroniski vai nogādāt pašvaldībā, kur ir speciāli izvietota pastkaste dokumentu attālinātai iesniegšanai.
  • Izņēmuma gadījumi, kad bāriņtiesa veiks nepieciešamās darbības normatīvajos aktos noteiktajā apjomā, ir situācijās, kad ir aizdomas par bērna veselības un dzīvības apdraudējumu ģimenē.
  • Ārkārtas situācijas periodā bāriņtiesas lietas tiks izskatītas sēdē bez lietas dalībnieku piedalīšanās, izņemot, lietās par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem. Aicinām procesa dalībniekus paskaidrojumus un pierādījumus lietā iesniegt rakstiski. Ja administratīvā procesa dalībnieki nepiekrīt, ka lieta tiek izskatīta bez viņu piedalīšanās sēdē, tad lūdzam par to informēt rakstiski, un lietas izskatīšana tiks atlikta.
  • Bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas jautājumos, ierodoties uz bāriņtiesas sēdi klātienē, personai būs jāparaksta apliecinājums, ka pēdējo divu nedēļu laikā nav apmeklētas Covid-19 skartās valstis vai teritorijas (atbilstoši Veselības ministrijas publiskotajai informācijai), nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām (cilvēks, kurš ir bijis tiešā vai netiešā kontaktā ar infekciozu personu vai uzturējies epidēmijas perēklī un kuram ir bijusi iespēja inficēties).

Par apliecinājuma pakalpojumiem bāriņtiesā

Ikšķiles novada bāriņtiesa valstī izsludinātajā ārkārtējās situācijas periodā apliecinājuma pakalpojumus (kas pielīdzināmi notariālajiem pakalpojumiem) sniedz ierobežotā apmērā.

Bāriņtiesā ir iespējams sagatavot un apliecināt pilnvaras, kuru saturs ir saistīts ar iedzīvotāju steidzamu iztikas līdzekļu saņemšanas organizēšanu, veselības jautājumu risināšanu, sociālo pakalpojumu nodrošināšanu vai ārkārtējas krīzes situācijas risināšanu. Valsts nodeva par pilnvaras sagatavošanu ir EUR 4.27 un valsts nodeva par pilnvaras apliecināšanu ir EUR 2.85. Pilnvaras apliecināšanas procesā tiek izmantoti Bāriņtiesas rīcībā esošie individuālie aizsarglīdzekļi personu veselības aizsardzībai, kā arī pilnvaras parakstīšana tiek organizēta, nodrošinot pēc iespējas mazāku kontaktēšanos, tajā skaitā parakstīšana nenotiek iekštelpās. Pilnvaras parakstīšanas procesā lūdzam novada iedzīvotājus ievērot valstī noteiktos drošības pasākumus.

Bāriņtiesa sniedz darījuma akta projekta sagatavošanas pakalpojumu, kas tiek  nodrošināts attālināti. Ja darījuma puses vēlās noslēgt privātu līgumu, kas netiek apliecināts, tad līguma sagatavošanai pie Ikšķiles novada pašvaldības ēkas ieejas durvīm izvietotajā pastkastē nepieciešams ievietot aizpildītu un parakstītu piekrišanu par datu apstrādi. Bāriņtiesa e-pastā vai pa tālruni noskaidros darījuma nosacījumus un sagatavotais darījuma projekts pēc valsts nodevas samaksas tiks nosūtīts uz e-pastu. Valsts nodeva par darījuma akta projekta sagatavošanu ir EUR 11.38.

Piekrišana par datu apstrādi (veidlapa). 

Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaitāmas Ikšķiles novada pašvaldības kontā LV16 UNLA 0033 3001 3000 5 AS "SEB banka", kods UNLALV2X, norādot pamatojumu: bāriņtiesas pakalpojumi. Lūdzam samaksu par pakalpojumu veikt pēc saskaņošanas ar Bāriņtiesas speciālistu, jo saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.18/2017 “Par valsts nodevas atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Ikšķiles novadā” Bāriņtiesai ir iespējams izvērtēt valsts nodevas atvieglojumu piešķiršanu.

Papildus informācijai lūdzam zvanīt bāriņtiesai 26310869 vai rakstīt uz e-pastu barintiesa@ikskile.lv.


Ikvienai ģimenei valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas periodā ir jāspēj pielāgoties jauniem apstākļiem. Ģimenei ir izaicinājums sniegt atbalstu bērniem attālinātā mācību procesa sekmīgai norisei, pilnvērtīgi nodarbināt pirmsskolas vecuma bērnus, paralēli plānojot savas darba gaitas, turklāt, vel visu savienojot ar ikdienas mājas pienākumiem un pilnvērtīgu uztura nodrošināšanu ģimenei. Tāpat jāspēj bērniem izskaidrot visas ikdienas pārmaiņas, kāpēc nevar tikties ar draugiem, izbaudīt ierastās izklaides un vispār, kas notiek apkārt un pasaulē, pašiem saglabājot mieru, lai dotu pārliecību un stabilitātes sajūtu, ka viss būs labi. Jo lielākas pārmaiņas ģimeni skar un, jo mazāk ir atbalsta personu, kas ikdienā sniedz palīdzību, jo lielāku spriedzi šī situācija rada.

Šādos sarežģītos periodos ļoti nozīmīgs ir psiholoģiskais atbalsts. Aicinām ikvienu iedzīvotāju, kas izjūt, ka emocijas saistībā ar esošo situāciju negatīvi atspoguļojas ģimenē, kas var izpausties kā bailes, dusmas, nekontrolēta agresija, nomāktība, noslēgšanās sevī vai citādi, lūdzam izmantot pašvaldības un citus atbalsta resursus.

Sociālā dienesta psihologa pakalpojums tiek nodrošināts attālināti un to iedzīvotāji var saņemt telefoniski vai ar aplikācijas Skype starpniecību. Par šī pakalpojuma saņemšanas kārtību var vienoties sazinoties ar psihologu vai sociālo darbinieku.

Ikšķiles vidusskolas un Tīnūžu sākumskolas psihologi skolas audzēkņu pārstāvjiem var sniegt atbalstu un ieteikumus bērnu emociju kontrolēšanai, bērnu motivēšanai mācību procesam, kā arī ieteikumus mācību procesa organizēšanā.

Lai saņemtu Ikšķiles vidusskolas psihologu atbalstu, lūdzam sazināties ar psihologiem vietnē e-klase.lv.

Ar Tīnūžu sākumskolas psihologu var sazināties pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 pa tālruņa numuru 28345431.

Ja ģimene ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, lai saņemtu sociālo palīdzību, aicinām vispirms telefoniski sazināties ar sociālo darbinieku. Saziņai ar sociālo darbinieku, aicinām izmantot Sociālā dienesta tālr.: 65055459, 68625938, 22027666, 26179145 (var izmantot Watsapp). E-pasts: socialaisdienests@ikskile.lv.     

Papildus atbalsta resursi:

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ārkārtējās situācijas laikā, sniedz psiholoģisko palīdzību un atbalstu, sazinoties pa tālruņa numuru 67 359 128 vai elektroniski: pasts@bti.gov.lv.

Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” piedāvā diennakts psiholoģisko atbalstu krīzes situācijā, zvanot uz tālruņa numuru 67222922 vai 27722292.

Atbalstu vardarbīgas uzvedības mazināšanai var saņemt “Mācību centrs MKB”, kas sniedz individuālās konsultācijas, tālruņa numurs 29 419 787.

pusaudziemCOVID19

Ikšķiles novada bāriņtiesa ir novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija ir Ikšķiles novada administratīvā teritorija.

Bāriņtiesas sastāvā, pamatojoties uz Ikšķiles novada pašvaldības domes 2015.gada 25.novembra lēmumu, ievēlētas:

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Egita Landsberga;

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Ieva Zlemeta;

Bāriņtiesas locekles: Valda Kurša, Ilze Kozule, Agnese Birkenfelde;

Bāriņtiesas sekretāre Linda Rābe.

Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem:

  • pirmdienās no plkst. 8.30 – 13.00 un no plkst. 14.00 – 19.00;
  • ceturtdienās no plkst. 8.30 – 12.00 un no plkst. 12.30 – 17.00.


Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesisko interešu aizsardzību. Ikšķiles novada iedzīvotājiem bāriņtiesā ir iespējams saņemt arī apliecinājuma pakalpojumus.

Kontaktinformācija: tālruņa Nr. 65020895; 26310869, e-pasts: barintiesa@ikskile.lv

Adrese: Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads (Ikšķiles novada pašvaldības ēkas 103.kab.).

Bāriņtiesas tiesības:

1) pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, kredītiestādēm, komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus;

2) veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;

3) uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai aizgādnībā esošās personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;

4) iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai aizgādnībā esošās personas interesēs, izņemot pieteikumus par rīcībspējas ierobežošanu un pārskatīšanu un pagaidu aizgādnības nodibināšanu, kā arī prasības pieteikumus par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu;

5) veikt pārrunas ar bērnu un aizgādnībā esošo personu bez citu personu klātbūtnes;

6) lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti un saņemt psihologa atzinumu par izpētes rezultātiem;

7) pārbaudīt bērna vai aizgādnībā esošās personas dzīves apstākļus;

8) fotografēt, filmēt un iegūt skaņu ierakstus, ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē atklājas, ka bērns atrodas dzīvībai un veselībai bīstamos apstākļos.

Bāriņtiesas pienākumi:

1) aizstāv bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;

2) izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;

3) sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu, tiesu izpildītājiem un tiesu, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizstāvību;

4) informēt pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;

5) neizpaust informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai aizgādnībā esošajai personai;

6) sniegt palīdzību bērnam vai aizgādnībā esošajai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;

7) uzklausīt aizgādnībā esošo personu ikvienā jautājumā, kas skar šīs personas intereses;

8) Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai aizgādnībā esošo personu kriminālprocesā;

9) pārstāvēt audžuģimenē ievietota bērna personiskās un mantiskās intereses un tiesības;

10) izvērtēt, vai vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības.

Plašāku informāciju par bāriņtiesas tiesībām un pienākumiem var atrast Bāriņtiesu likumā un Civillikumā.


BĀRIŅTIESAS PAKALPOJUMI