2019.gads

 

 Apkārt Rīgai - vienots tūrisma piedāvājums

Projekta nosaukums

“Apkārt Rīgai-vienots tūrisma piedāvājums”

Iesniedzējs

Biedrība “Pierīgas Partnerība”

 

Sadarbības partneri

Biedrība “Partnerība Daugavkrasts”, biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”, biedrība “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme””, biedrība “Stopiņu un Salaspils partnerība” un biedrība “Gaujas Partnerība” un 14 Rīgas apkārtnes novadi – Babīte, Olaine, Mārupe, Ķekava, Baldone, Salaspils, Ikšķile, Stopiņi, Ogre, Ropaži ,Garkalne, Ādaži, Ķegums un Lielvārde

Projekta mērķis

Attīstīt un pilnveidot vienota tūrisma produkta piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem, sadarbojoties vietējām rīcības grupām, un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem novados, kas atrodas ap Rīgu. Izveidot Pierīgas tūrisma reģionu, kā vienotu tūrisma galamērķi, apvienojot vienotā piedāvājumā visu iesaistīto novadu tūrisma produktus, pakalpojumu sniedzējus. Veicināt Pierīgas tūrisma reģiona atpazīstamību, pielietojot mobilitātes metodi informācijas izplatīšanā kā vienu no mārketinga metodēm. Stiprināt tūrisma pakalpojumu sniedzēju kapacitāti, organizējot apmācību ciklu zināšanu papildināšanai par uzņēmējdarbībai un klientu piesaistei aktuālām tēmām.

Finansējuma avots

Projektu finansē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākums „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”

 

Projekta budžets

EUR 98 237,71

Galvenās aktivitātes

  1. Izstrādāta Pierīgas tūrisma reģiona identitāte – viena aktivitāte;
  2. Izstrādāta tūrisma reģiona mājas lapa, tai skaitā iestrādāta karte ar maršrutēšanas iespējām – viena aktivitāte;
  3. Izveidots un darbināts mobilais tūrisma informācijas centrs, nodrošinot tūrisma reģiona dalību un reklamēšanu vismaz 40 pasākumos;
  4. Noorganizētas trīs mārketinga speciālistu (21 dalībnieks) vizītes Pierīgas tūrisma reģionā;
  5. Noorganizētas divas apmācības tūrisma pakalpojumu sniedzējiem (60 dalībnieki);
  6. Izveidota īsfilma par Pierīgu dažādos gadalaikos;
  7. Apvienotas 14 novadu tūrisma kartes.

 

Projekta rezultāts

Realizējot projektu ieguvēju loks, kuri varēs izmantot iepriekš minētos rezultātus un just to ietekmi savā ikdienas darbā, būs visai plašs: sākot ar uzņēmējiem, individuālajiem komersantiem, kuri nodrošina tūrisma pakalpojumus, aktīvās atpūtas un kultūras pasākumus, apskates objektu uzturēšanu Pierīgas tūrisma reģionā, kā arī mājražotāji, amatnieki, jo viņi būs primārie pakalpojumu sniedzēji vietējiem un ārvalstu tūristiem. Būtiskas labuma guvējas no šī projekta realizācijas būs arī iesaistīto novadu pašvaldības, jo tiks aktivizēta un popularizēta tūrisma pakalpojumu sniegšana to teritorijās, kā arī ieviesta jauna sadarbības forma vienota tūrisma produkta nodrošināšanai.

 

Projekta ilgums

No 2019. gada 1. jūlijam līdz 2021. gada 30. jūnijam

 

partneribas2l

 

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Projekta nosaukum


s

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

 

Projekta numurs

8.3.2.2/16/I/001

Iesniedzējs

Ikšķiles novada pašvaldība

Sadarbības partneris

Valsts izglītības satura centrs

Projekta mērķis

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Finansējuma avots

Eiropas Sociālais fonds

Projekta budžets

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 78 144.75

Galvenās aktivitātes

Vispārējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveide un ārvalstu metodiku ieviešana; 

Ilgtspējīga individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana izglītojamajiem mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumos.

Plānotie projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā Ikšķiles novada skolās vispārējās izglītības iestādēs būs ieviests izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes u.c.), kā arī alternatīvas neformālās izglītības pasākumi (tematiskās nometnes, konkursi, inovatīvas interešu izglītības programmas).

Projekta ilgums

2019.gada līdz  2021.gadam.

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta nosaukums

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Iesniedzējs

Ikšķiles novada pašvaldība

Projekta mērķis

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Finansējuma avots

Specifiskā atbalsta plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 23 080 688 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 19 618 584 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 3 462 104 euro.

Projekta budžets

Projekta izmaksas no 2019.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.augustam ir 25990,88 euro.

Galvenās aktivitātes

Projekta darbības laikā vispārējās izglītības iestādēs ir paredzēts īstenot karjeras atbalsta pasākumus iestāžu izglītojamiem, tai skaitā karjeras informācijas izplatīšanu, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju īstenošanu.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde un aprobācija specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistītajās vispārējās izglītības iestādēs;

Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem;

Projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana;

Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

Projekta rezultāts

Vispārējās izglītības iestāde saņems ESF atbalstu karjeras izglītībā un attīstībā. Ikšķiles vidusskolā un pašvaldībā strādājošie pedagogi un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistītie speciālisti iegūs papildizglītību karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos. Izstrādātas vadlīnijas karjeras atbalsta plānu īstenošanai.

Projekta ilgums

līdz 2020. gada 31.decembrim

Publikācijas par šo tēmu:

Pārmaiņu procesa vadība izglītības sistēmā "Change process management in education system"

Projekta nosaukums

Pārmaiņu procesa vadība izglītības sistēmā “Change process management in education system”

Projekta numurs

PA-NET-1257

Iesniedzējs

Ikšķiles novada pašvaldība

 

Projekta mērķis

Uzlabot izglītības kvalitāti, ieviešot jaunas pārmaiņu procesa vadības metodes.

 

Finansējuma avots

Projekts tiek īstenots Ziemeļvalstu padomes biroja programmas “Valsts administrācija” ietvaros.

 

Projekta budžets

Atbalsta intensitāte ir 60%. Piešķirtais finansējums ir 5000 eiro.

Galvenās aktivitātes

Pašvaldības darbinieku un izglītības iestāžu vadītāju pieredzes apmaiņa Zviedrijā un Īslandē.

Projekta rezultāts

Iegūta Ziemeļvalstu pieredze un pielietotās pārmaiņu procesa vadības metodes pirmsskolās un skolās. Jaunu metožu izmantošana Ikšķiles izglītības iestādēs.

Projekta ilgums

19.08.2019-30.11.2019

Vairāk informācijas par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmu „Valsts administrācija” tīmekļa vietnē.

nordic baltic

 

Skeitparkam Ikšķilē Būt!

Projekta nosaukums

Skeitparkam Ikšķilē Būt!

Projekta numurs

19-04-AL02-A019.2202-000003

Iesniedzējs

Ikšķiles novada pašvaldība

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir attīstīt brīvā laika pavadīšanas iespējas un popularizēt aktīvu dzīves veidu novada iedzīvotājiem, izbūvējot

daudzfunkcionālu skeitparku.

Finansējuma avots

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Ikšķiles novada pašvaldības finansējumu.

Projekta budžets

Attiecināmo izmaksu summa ir EUR 10 000, no kurām

ELFLA finansējums ir EUR 9 000

Pašvaldības finansējums ir EUR 1 000

Galvenās aktivitātes

Daudzfunkcionāla skeitparka būvniecība un teritorijas labiekārtošana

Projekta rezultāts

Dažādotas Ikšķiles novada iedzīvotāju un viesu brīvā laika pavadīšanas iespējas, izbūvēts jauns, ilgtspējīgs un daudzfunkcionāls aktīvās atpūtas objekts

Projekta ilgums

08.04.2018 – 01.09.2020

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Vairāk informācija par PPP “Zied zeme” – www.ziedzeme.lv

 

Pašvaldību darbi parkos

 

Projekta nosaukums

Pašvaldību darbi parkos

Projekta iesniedzējs

Latvijas Pašvaldību savienība

Partneris

Ikšķiles novada pašvaldība

Projekta mērķis

Latvijas pašvaldības Meža dienās 2019 turpina tradīciju (2016-2019) - padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/vai mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos.

Projekta budžets

Attiecināmo izmaksu summa ir EUR 770, no kurām EUR 280 kokmateriālu iegādei un EUR 490 stādu iegādei.

 

Galvenās aktivitātes

Rīgas ielas vēsturisko apstādījumu atjaunošana, iestādot 5 Krimas liepas.  

Projekta rezultāts

Iesaistoties Ikšķiles vidusskolas skolēniem, pašvaldības darbiniekiem un interesentiem, izglītojošas mācību stundas ietvaros atjaunoti senākās Ikšķiles ielas apstādījumi.  

Projekta ilgums

20.09.2019-20.10.2019