Teritorijas plānošana

Ikšķiles novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2011-2030

Ikšķiles novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas vides pārskats

Ikšķiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam

Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 21.decembra sēdē (prot.Nr.13) tika pieņemts lēmums Nr.28 "Par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam apstiprināšanu" un tika izdoti saistošie noteikumi Nr. 45/2011 "Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas  izmantošanas un apbūves noteikumi" (stājās spēkā 2011.gada 31.decembrī, atbilstoši publikācijai laikraksta "Latvijas Vēstnesis" laidienā Nr.205, 30.12.2011).

Lēmuma Nr.28 (skatīt pielikumā) 4.punkts nosaka, ka spēku zaudē detālplānojums "Ikšķiles pilsēta 42., 43.,44.kvartāls", 7.punkts nosaka, ka spēku zaudē detālplānojums "Rozīši", un 8.punkts, ka spēku zaudē detālplānojums "Kalna Lubiņas".
Saistošie noteikumi Nr. 45/2011 nosaka arī to, ka spēku zaudē Ikšķiles novada teritorijā iepriekš spēkā esošie teritorijas plānojumi un detālplānojumi "Laimas", "Lauciņi", "Ādamlauks", "Lielkancersili", "Zvaigznītes", "Ezeriņi", "Pļavlejas", "Jesperi-3". 

Pievienotās datnes:
 Saistošie noteikumi Nr.45/2011 (21_12_2011saistosie_not_45_2011.pdf) un to pielikumi:

 1. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (1.pielikums, TIAN_III_sejums.pdf);
 2. grafiskās daļas kartes:
  1. Ikšķiles novada topogrāfiskā karte (2.pielikums, Ikskiles_novada_topografiska_karte.pdf);
  2. Ikšķiles novada teritorijas pašreizējās izmantošanas karte (3.pielikums, Ikskiles_novada_pasr_izm.pdf);
  3. Ikšķiles pilsētas teritorijas pašreizējās izmantošanas karte (4.pielikums, Ikskiles_pils_pasr_izm.pdf);
  4. Ikšķiles novada ciemu teritorijas pašreizējās izmantošanas karte (5.pielikums, Ikskiles_ciemu_pasr_izm.pdf);
  5. Ikšķiles novada teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte (6.pielikums, Ikskiles_novada_plan_izm.pdf);
  6. Ikšķiles pilsētas teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte (7.pielikums, Ikskiles_pils_plan_izm.pdf);
  7. Ikšķiles novada ciemu teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte (8.pielikums, Ikskiles_ciemu_plan_izm.pdf);
  8. Ikšķiles novada teritorijas esošo aizsargjoslu un apgrūtināto teritoriju karte (9.pielikums, Ikskiles_novada_apgrutinajumi.pdf);
  9. Ikšķiles pilsētas teritorijas esošo aizsargjoslu un apgrūtināto teritoriju karte (10.pielikums, Ikskiles_pils_apgrutinajumi.pdf);
  10. Ikšķiles novada ciemu teritorijas esošo aizsargjoslu un apgrūtināto teritoriju karte (11.pielikums, Ikskiles_ciemu_apgrutinajumi.pdf).

Pielikumi:

Lēmums par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023. g. apstiprināšanu

Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa pdf

Ikšķiles novada ciemu teritorijas esošās aizsargjoslas, apgrūtinātās teritorijas

Ikšķiles novada ciemu teritorijas pašreizējā izmantošana pdf

Ikšķiles novada ciemu teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana pdf

Ikskiles_novada_apgrutinajumi.pdf

Ikskiles_novada_pasr_izm.pdf

Ikskiles_novada_plan_izm.pdf

Ikskiles_novada_topografiska_karte.pdf

Ikskiles_pils_apgrutinajumi.pdf

Ikskiles_pils_pasr_izm.pdf

Ikskiles_pils_plan_izm.pdf

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi