Pilsētas un ciemu apstādījumu koncepcija

Ikšķiles pilsētas un ciemu apstādījumu koncepcijas (turpmāk – apstādījumu koncepcija) izstrādes mērķis ir veicināt kompozicionāli saskanīgu Ikšķiles pilsētai un novada ciemu ainavai raksturīgu apstādījumu veidošanu, pielāgojot tos mūsdienīgas publiskās ārtelpas prasībām, ņemot vērā katras teritorijas funkcijas un respektējot kultūrvēsturisko mantojumu, novada struktūru, vietas identitāti un dabas vērtības.

Apstādījumu koncepciju izstrādāja Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras mācībspēki - asoc. prof. Dr.arch. Natalija Ņitavska, prof. Dr.arch. Daiga Zigmunde un doc. Dr.arch. Madara Markova.

Uzsākot apstādījumu koncepcijas izstrādi tika izveidota darba grupa, kuras sastāvā ietilpa Ikšķiles pašvaldības struktūrvienību un iestāžu darbinieki, kā arī trešās personas, kuras tika pieaicinātas kā attiecīgās jomas speciālisti. Apstādījumu koncepcijas izstrādes laikā sabiedrība tika aicināta iesūtīt priekšlikumus par ainavas vērtībām Ikšķiles novadā, dalīties ar saviem stāstiem par kādu vietu, kokiem, augiem, ar kuriem saistās kāds īpašs notikums, kā arī izteikt viedokli par izstrādāto tematisko plānojumu. Tā rezultātā tika saņemts viens ziņojums.

Ikšķiles pilsētas un ciemu apstādījumu koncepcija

Ikšķiles novada pašvaldības domes lēmums par koncepcijas apstiprināšanu