Normatīvie akti

Saistošie noteikumi Nr.18/2017 „Par valsts nodevas atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Ikšķiles novadā” (spēkā no 20.01.2018)

Dokuments


Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15/2017 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ikšķiles novadā” (spēkā no 16.12.2017)

Dokuments


Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.17/2017 „Par pabalstu daudzbērnu ģimenēm ēdināšanas pakalpojuma maksas segšanai izglītības iestādēs” (spēkā no 16.12.2017)

Dokuments


"Par Ikšķiles novada pašvaldības pabalstu pilngadīgo personu aizgādņiem" Saistošie noteikumi Nr.24/2016 (spēkā no 12.11.2016)

Dokuments


Kārtība, kādā tiek piešķirts transporta pakalpojums personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās.Saistošie noteikumi Nr.31/2014

Dokuments


Par Ikšķiles novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem. Saistošie noteikumi Nr.54/2013 (zaudējuši spēku ar 16.12.2017.)

Dokuments


Aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtība.Saistošie noteikumi Nr. 3/2013 (konsolidētā versija)

Dokuments

- Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.33/2014 "Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 27.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.3/2013 "Aprūpes mājās pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība""

Dokuments

- Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.39/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 27.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.3/2013 „Aprūpes mājās pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība””

Dokuments

Aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtība. Saistošie noteikumi Nr. 3/2013 (vēsturiskā redakcija)

Dokuments


Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs.Saistošie noteikumi Nr.9(2007)

Dokuments

- Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.21/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 16.05.2007. saistošajos noteikumos Nr.9 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs”

Dokuments


Par Ikšķiles novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm.Saistošie noteikumi Nr.8/2011 (konsolidētā versija, spēkā no 18.04.2018)

Dokuments

Dokuments

Par Ikšķiles novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm. Saistošie noteikumi Nr. 8/2011 (vēsturiskā redakcija)

Dokuments

Pašvaldības sociālie pakalpojumi Ikšķiles novada iedzīvotājiem. Saistošie noteikumi Nr. 2/2020 (spēkā no 26.02.2020.)


Pašvaldības sociālie pabalsti Ikšķiles novada iedzīvotājiem. Saistošie noteikumi Nr. 6/2020 (spēkā no 25.03.2020.)


Veselības veicināšanas centra pakalpojumu saņemšanas kārtība. Saistošie noteikumi Nr.8/2018 (spēkā no 18.04.2018.)


Veselības veicināšanas centra sniegto pakalpojumu izcenojumi (apstiprināti ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2018.gada  28. februāra lēmumu Nr. 11 (prot. Nr. 3))


Par valsts nodevas atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Ikšķiles novadā. Saistošie noteikumi Nr.18/2017 (spēkā no 20.01.2018)


Par pabalstu daudzbērnu ģimenēm ēdināšanas pakalpojuma maksas segšanai izglītības iestādēs. Saistošie noteikumi Nr.17/2017 (spēkā no 16.12.2017)


Par Ikšķiles novada pašvaldības pabalstu pilngadīgo personu aizgādņiem. Saistošie noteikumi Nr.24/2016 (spēkā no 12.11.2016)


Par pašvaldības palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā. Saistošie noteikumi Nr.26/2011


Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs. Saistošie noteikumi Nr.9(2007)

Par Ikšķiles novada pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. Saistošie noteikumi Nr. 12/2019


Par Ikšķiles novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm.Saistošie noteikumi Nr.8/2011 (konsolidētā versija, spēkā no 18.04.2018)

Par pašvaldības pabalstu piešķiršanu Ikšķiles novada iedzīvotājiem. Saistošie noteikumi Nr.4/2019

Ikšķiles novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums