Trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršana

Ikšķiles novadā persona (ģimene) atzīstama par trūcīgu saskaņā ar 2010.gada 30.marta MK noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu", kas nosaka, ka ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128.06 euro un ja tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot šo noteikumu 19.punktā minēto, tā nav noslēgusi uztura līgumu, tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā; personai jābūt reģistrētai Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbniekam, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta otrajā daļā minētos gadījumus.

Ikšķiles novadā persona atzīstama par maznodrošinātu saskaņā ar 2017.gada 25.oktobra Ikšķiles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 15/2017 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ikšķiles novadā" p.7.1., 7.2., kas nosaka, ka persona atzīstama par maznodrošinātu:

  • ģimenē vai atsevišķi dzīvojoša persona nav darba spējīgā vecumā (pensionāri) un tās ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 260,00 euro uz vienu ģimenes locekli mēnesī;
  • ģimenē ir personas darba spējīgā vecumā un tās ienākumi pēdējo trīs mēneša laikā nepārsniedz 200,00 euro uz vienu ģimenes locekli mēnesī;

Ģimenes vai atsevišķi dzīvojoši personas materiālie resursi tiek izvērtēti saskaņā ar 2010.gada 30.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 2.p.

Sociālās palīdzības pabalstu veidi:

1. pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI);

2. mājokļa pabalsts;

3. pabalsts veselības aprūpei (medikamentu un ārstēšanās izdevumu segšana, inkontinences (autiņbiksītes, paladziņi) līdzekļu iegāde izdevumu segšana, zobu protezēšana);

4. pabalsts ģimenēm ar bērniem (ēdināšanas izmaksu segšana izglītības iestādēs, pabalsts mācību līdzekļu iegādei)

5. pabalsts no ieslodzījuma vietā atbrīvotām personām;

6. pabalsts krīzes situācijā.

Kādi dokumenti man nepieciešami, lai saņemtu pakalpojumu?

Ja ģimenē ir strādājošas personas, izziņa no darba vietas par ienākumiem pēdējo trīs mēnešu laikā (pēc nodokļu nomaksas), iesniedzējam jāpievieno izrakstu no katra atvērtā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta par pēdējo pilno triju kalendāra mēnešu ienākumiem.